آشنایی با سیلاب ها و ساخت کلمه در زبان کره ای

آشنایی با سیلاب ها و ساخت کلمه در زبان کره ای

ساختن کلمه در زبان کره ای بهتره ابتدا باید با واژه "سیلاب" آشنا شویم. به هر کلمه یا هر بخش از یک عبارت، یک سیلاب/جزء/بخش گفته می شود. بعنوان مثال عبارت زیر از دو سیلاب (دو بخش) تشکیل شده است:

안 녕

و کلمه ی زیر از سه سیلاب تشکیل شده است :

하 세 요

هر سیلاب خود می تواند دو حرفی، سه حرفی و یا چهار حرفی باشد .

به عنوان نمونه در مثال های فوق به اولین مثال دقت کنید. سیلابهای اول و دوم هر دو سه حرفی هستند.

سیلاب

قوانین ساخت سیلاب ها

کلمات دو حرفی (نوع اول )

یک حرف صدادار می تواند جلوی یک حرف بی صدا نوشته شده و به یک سیلاب/ کلمه تبدیل شود. مانند:

" 가 " و " 더 " و "나 "

کلمات دو حرفی (نوع دوم)

یک حرف صدادار می تواند زیر یک حرف بی صدا نوشته شده و به یک سیلاب/ کلمه تبدیل شود مانند:

" 그 " و " 두 " و " 고 "

کلمات سه حرفی(نوع اول)

یک حرف صدادار می تواند بین دو حرف بی صدا نوشته شده و به یک سیلاب / کلمه تبدیل شود مانند:

" 몸 "و" و " 본 " " 는

کلمات سه حرفی (نوع دوم)

یک حرف بی صدا و یک حرف صدادار می توانند بالای یک حرف بی صدا نوشته شوند تا تشکیل یک سیلاب / کلمه بدهند.مانند:

" 반 " و " 별 " و " 밥 "و " 상"و " 협 و" " 양"

کلمات سه حرفی (نوع سوم)

مثال:یک حرف بی صدا دربالا و زیر آن دو حرف صدادار که با هم ترکیب شده و تشکیل یک سیلاب / کلمه را می دهد.

" 왜 " و " 위 " و " 워 " و " 웨 "

کلمات چهار حرفی (نوع اول)

دو حرف بی صدا می توانند زیر یک حرف بی صدا و حرف صدادار نوشته شوند و تشکیل یک سیلاب / کلمه بدهند.

نکته : حرف بی صدای آخر عموما تلفظ نمی شود مگر اینکه بعد از آن یک حرف صدادار در سیلاب بعدی قرار گیرد.مثال:

" 닭 " و " 않 "

کلمات چهار حرفی (نوع دوم)

یک حرف بی صدای نوشته شده بالای یک حرف صدادار که بالای یک زوج حرف بی صدا نوشته شده اند.

نکته: در این مورد حرف بی صدای آخر بدون هیچ گونه تغییری تلفظ می شود اما حرف بی صدای دوم شاید تلفظ شود و شاید هم نشود مثال:

" 흙 " و " 붉 "

کلمات چهار حرفی (نوع سوم)

یک حرف بی صدا دربالا و زیر آن دو حرف صدادار که با هم ترکیب شده و در انتها یک حرف بیصدای دیگر مانند :

" 굉 " و " 왝 " و " 확 "

عبارت اول : ( دقت کنید که از چپ به راست نوشته و خوانده می شود )

안녕하세요

با تلفظ ( از چپ بخوانید ) :

[an-nyeong]         [ha-se-yo]

به معنی :

سلام/ روز بخیر/ چطورید؟ (احوالپرسی) / عصر بخیر/ شب بخیر/ شب خوش و…
این عبارت از دو بخش تشکیل شده است :


 안녕    +    하세요
  an-nyeong   +      ha-se-yo

안녕
خیر / سعادت / بهروزی/ آرامش / سلامتی

하세요
انجام میدهید/ آیا انجام میدهید؟ / لطفا انجام بدهید.

عبارت 안녕하세요 رایجترین راه سلام و احوالپرسی در زبان کره ای و همچنین در زبان رسمی یا مودبانه ی  کره ای ( 존댓말 jondaetmal ) است.

عبارت دوم :  


감사합니다

با تلفظ : ( از چب به راست بخوانید) :


gam-sa   hap-ni-da

به معنی :  متشکرم / سپاس گذارم / مرحمت سرکار زیاد و ..

این عبارت از دو بخش تشکیل شده است :

 감사    +   합니다

gam-sa       hap-ni-da

감사 =  سپاسگذاری / قدردانی / تشکر
합니다 = انجام می دهم / در حال انجام دادن هستم.

عبارت  감사합니다 رایج ترین راه تشکر بصورت رسمی و مودبانه در زبان کره ای می باشد.

 

귀하의 관심에 감사드립니다= از توجه شما متشکرم.

 

 

 

 

5236 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.