آموزش افعال رایج در زبان ترکی استانبولی

آموزش افعال رایج در زبان ترکی استانبولی

در این آموزش افعال رایج در زبان ترکی استانبولی را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد. این افعال به شرح زیر هستند.

افعال رایج در زبان ترکی استانبولی

  قول دادن Söz vermek

 كتك زدن Dövmek

  برنده شدن Kazanmak

  كشتن Öldürmek

 كشيدن Çekmek

 كمك كردن Yardım etmek

 كنترل كردن Kontrol etmek

 كندن Kazmak

گاز گرفتن Isırmak

Koymak گذاشتن

 گرفتن Almak

 گرفتن Tutmak

 گريستن Ağlamak

 گسترش دادن Geliştirmek

 گفتن Söylemek

 گم كردن Kaybetmek

 گوش دادن Dinlemek

 لبخند زدن Gülümsemek

 محافظت كردن Korumak

 شنيدن İşitmek

 شنيدن Duymak

 شوخى كردن Şaka yapmak

 صحبت كردن Konuşmak

 صدا زدن Çağırmak

 صرف كردن Harcamak

 طلاق گرفتن Boşanmak

 طول كشيدن ، راندن Sürmek

 عجله كردن Acele etmek

 عذر خواهى كردن Özür dilemek

 عطسه كردن Hapşırmak

 فراموش كردن Unutmak

 فرستادن Göndermek

 فروختن Satmak

 فشار دادن ، حل دادن İtmek

 فكر كردن Düşünmek

 فوت كردن Üflemek

 قبول كردن Kabul etmek

 قرض دادن Ödünç vermek

 قرض گرفتن Ödünç almak

 قفل كردن Kilitlemek

 احساس كردن Hissetmek

 اداره كردن İdare etmek

 اداره كردن Yönetmek

 ازدواج كردن Evlenmek

 استراحت كردن Dinlenmek

 دروغ گفتن Yalan Söylemek

 دزديدن ، نواختن ، زدن Çalmak

 دستگير كردن ، گير انداختن Yakalamak

 دستور دادن Emretmek

 دست دادن El sıkışmak

 دعوت كردن Davet etmek

 دفاع كردن Savunmak

 دوست داشتن Sevmek

 دويدن Koşmak

 ديدن Görmek

 رانندگى كردن Araba kullanmak

 راه رفتن Yürümek

 راهنمايى كردن Yol göstermek

 رد كردن Reddetmek

 رژيم گرفتن Diyet yapmak

 رساندن , به اطلاع كسى رساندن İletmek

 رسيدن Varmak

 رسيدن Yetişmek

 رسيدن ، وصل كردن Ulaşmak

 رفتن Gitmek

 حساب كردن Hesaplamak

 پيشنهاد دادن Teklif etmek

 تحت تأثير قرار دادن Etkilemek

 تحويل دادن Teslim etmek

 ترجمه كردن Tercüme etmek

 ترجمه كردن ، چرخاندن Çevirmek

 ترجيح دادن Tercih etmek

 ترسيدن Korkmak

 ترك كردن Terk etmek

 تشكر كردن Teşekkür etmek

 تشنه شدن Susamak

 تعجب كردن ، متحير شدن Şaşırmak

 تعريف كردن ، توصيف كردن Tarif etmek

 تعمير كردن Tamir etmek

 تعيین كردن ، منصوب كردن Atamak

 بالارفتن از Tırmanmak

 برگردان Geri çevirmek

 برگشتن Geri dönmek

 بريدن Kesmek

 بزرگ شدن Büyümek

 بستن Kapatmak

 بلند شدن Kalkmak

 به تعویق انداختن Ertelemek

 به یاد آوردن Hatırlamak

 بو دادن Kokmak

 بو كردن Koklamak

 پاك كردن Silmek

 پختن Pişirmek

 پرداخت كردن Ödemek

 پرسيدن Sormak

 پر كردن Doldurmak

 پرواز كردن Uçmak

 پرورش دادن، تغذيه دادن Beslemek

 استفاده كردن Kullanmak

 اشاره كردن İşaret etmek

 اضافه كردن Eklemek

 اعتراض كردن İtiraz etmek

 افتادن Düşmek

 اقامت كردن İkamet etmek

 امضا كردن İmzalamak

 اميدوار بودن ، اميد داشتن Ummak

 انتخاب كردن Seçmek

  انجام دادن Yapmak

 رنگ كردن Boyamak

 زانو زدن Diz çökmek

 زدن Vurmak

 زندگى كردن Yaşamak

 ساكت شدن Susmak

 سوختن Yanmak

 سوزاندن Yakmak

 شانه كردن Taramak

 شدن Olmak

 شركت كردن Katılmak

 شروع كردن Başlamak

 شستن Yıkamak

 ترانه خواندن Şarkı söylemek

 شك كردن Şüphelenmek

 شكست دادن ، مغلوب كردن Yenmek

 شنا كردن Yüzmek

 شنيدن Duymak

 مردن Ölmek

 شكستن Kırmak

 مسافرت كردنYolculuk etmek

 ملاقات كردنBuluşmak

 ممنوع كردنYasaklamak

 منتظر بودنBeklemek

 منصرف شدنVazgeçmek

 موفق شدنBaşarmak

 ناراحت كردن ، مزاحم شدن Rahatsız etmek

 نجات دادن Kurtarmak

 نشستن Oturmak

 نفرت داشتن Nefret etmek

 نگاه كردن Bakmak

 نگران بودن Merak etmek

 نشان دادن Göstermek

 نوشتن Yazmak

 نوشيدن İçmek

 وزيدن Esmek

 به یاد آوردن Hatırlatmak

 ياد دادن Öğretmek

 ياد گرفتن Öğrenmek

 اجاره كردن Kiralamak

 اجازه دادن İzin vermek

 احتياج پيدا كردن İhtiyaç duymak

 احداث كردن İnşa etmek

برای مشاهده آموزش های دیگر این زبان به قسمت آموزش زبان ترکی سایت وارد شوید.

566 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.