آموزش زبان آلمانی بخش : شغل‌ها

ger5

در این بخش به اسامی مربوط به برخی از شغل‌ها می‌پردازیم. اگر در مورد تلفظ‌ها مشکل دارید به زودی راهنمای استفاده از حروف فونتیک آماده خواهد شد.

 

معنی

مذکر

مونث

تلفظ

کارگر

Arbeiter

Arbeiterin

'arbait

نقشه‌کش

Architekt (en)

Architektin

arçi'tεkt

مکانیک خودرو

Automechaniker

Automechanikerin

autome'ça:nɪk

کتابخانه‌دار

Bibliothekar

Bibliothekarin

bibliote'ka:

گزارشگر تلويزيون

Fernsehreporter

Fernsehreporterin

'fεrnze:ə re'pɔrt

مهندس

Ingenieur

Ingenieurin

ɪnʒe'nø:

آشپز

Koch (ö, e)

Köchin

kox , Plural 'kœçə

خلبان

Pilot (en)

Pilotin

pi'lo:t

افسر پلیس

Polizist (en)

Polizistin

poli'tsɪst

کشیش

Priester

Priesterin

'pri:st

منشی

Sekretär

Sekretärin

zekre'tε:

مهماندار هواپیما

Flugbegleiter

Flugbegleiter (in)

flu:kbeglaɪt

راننده تاکسی

Taxifahrer

Taxifahrerin

'taksi'fa:r

وکیل

Anwalt (ä, e)

Anwältin

'anvalt, Plural 'anvεltə

پزشک

Arzt (e)

Ärztin

a:tst, Plural 'εtstə

کارمند بانک

Bankangestellte (n)

Bankangestellte (n)

Baŋk a:ngə'∫tεlte

راهنما

Dirigent

Dirigentin

diri'gεnt

آرایشگر

Friseur

Friseurin

fri'zø:

صندوقدار

Kassierer

Kassiererin

ka'si:r

پیشخدمت

Kellner

Kellnerin

'kεln

پرستار

Krankenpfleger

Krankenpflegerin

'kraŋk 'pfle:g

قاضی

Richter

Richterin

'rɪçt

نویسنده

Schriftsteller

Schriftstellerin

'∫rɪft∫tεl

فروشنده

Verkäufer

Verkäuferin

'kɔyf

 

1024 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.