آموزش زبان روسی مقدماتی

آموزش زبان روسی مقدماتی

فعل ها در زبان روسی دارای سه زمان حال،گذشته و آینده هستند. همچنین طرز ساختن فعل در زمان حال به دو صورت است:

صرف فعل نوع اول

صرف فعل نوع دوم

که در این آموزش به بیان صرف فعل نوع اول می پردازیم.

روسی

 

یادآوری :

ضمیر های شخصی

من   Я

تو   ты

او مذکر  он

او مونث она

ما  мы

شما вы

انها они

صرف نوع اول

این فعل ها در اخر کلمه شناسه های زیر را میگیرد:

Уیاю                      اول شخص مفرد

ешь                      دوم شخص مفرد

ет                         سوم شخص مفرد

اول شخص جمع.                         ем

دوم شخص جمع                         ете

سوم شخص جمع                 ютیاут

برای ساخت ابتدا پسوند مصدری را برمیداریم . مانند :

خواندن                  читать

پسوند مصدری ть  و بن مصدر чита

Чита+тьپسوند مصدری را حذف و شناسه های بالا را جایگزین می کنیم.

Я читаю               من میخوانم

Ты читаешь        تو میخوانی

Он читает او میخواند(مذکر)

Она читаетاو میخواند (مونث)

Мы читаем          ما میخوانیم

Вы читаете         شما میخوانید

Они читают        انها می خوانند

پس از برداشتن پسوند مصدر ساز اگر فعل به  ова ختم شود هنگام صرف ، واکه  у قبل از شناسه قرار میدهیم . مانند:

Требовать   طلب کردن

Я требую من طلب میکنم

Ты требуешь تو طلب میکنی

Он требует او (مذکر)طلب میکند

Она  требует

او(مونث)طلب میکند

Оно требует

او(خنثی)طلب میکند

Мы требуем ما طلب میکنیم

Вы требуете شما طلب میکنید

Они требуют انها طلب میکنند

افعالی که به Нуختم شوند در صرف نوع اول قرار میگیرند که فعل اول شخص مفرد به شناسه Уختم میشود. مانند:

Отдохнуть  استراحت کردن

Я отдохну

من استراحت خواهم کرد

Ты отдохнёшь

تو استراحت خواهی کرد

Он, она, оно отдохнёт

او استراحت خواهد کرد

Мы отдохнём

ما استراحت خواهیم کرد

Вы  отдохнёте

شما استراحت خواهید کرد

Они отдохнут

انها استراحت خواهند کرد

فعل هایی که به ریشه каз ختم میشوند. همخوان з به صامت ж تبدیل میشود. مانند:

Сказать. گفتن

Я скажу من خواهم گفت

Ты скажешь تو خواهی گفت

Он,  она,  оно скажет

او خواهد گفت

Мы скажем ما خواهیم گفت

Вы скажетеشما خواهید گفت

Они скажут انها خواهند گفت

برخی فعل ها از قاعده خاصی برخوردار نیستند و باید انها را حفظ کرد. مثال:

Расти رشد کردن

Я расту من رشد میکنم

Ты растёшь تو رشد میکنی

Он,  она, оно растёт

او رشد میکند

Мы растём ما رشد میکنیم

Вы растётеشما رشد میکنید

Они  растутانها رشد میکنند

افعالی که پسوند  ева  دارند هنگام صرف معمولا به واکه Ю ختم میشوند

مانند

Воевать جنگیدن

Я воюю من میجنگم

Ты воюешь تو میجنگی

Он,  она, оно воюетاو میجنگد

Мы воюем ما میجنگیم

Вы воюете شما میجنگید

Они воюют انها میجنگند

آموزش بیشتر زبان روسی

در جهت راستای آشنایی با اسم در زبان روسي می توانید به بخش آموزش زبان روسي سایت مراجعه نمایید.

8429 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.