آموزش گرامر زبان آلمانی بخش ۲۰

ger4

در این بخش به معرفی کامل ضمایر فاعلی در زبان آلمانی می‌پردازیم و سپس فعل بودن را در دو زمان حال و گذشته صرف می‌کنیم.

ضمایر فاعلی

ich

ish

من

wir

veer

ما

du

doo

تو (رسمی)

ihr

eer

شما

er, sie, es

air, zee, ess

او (مونث, مذکر و خنثی)

sie ,Sie

zee

آنها, تو یا شما (رسمی)

صرف زمان حال ساده فعل بودن

من هستم

ich bin

ish bin

ما هستیم

wir sind

veer zint

تو هستی

du bist

doo bihst

شما هستید (غیر رسمی)

ihr seid

eer zide

او (مذکر, مونث و خنثی) هست

er/sie/es ist

air/zee/ess isst

آنها هستند

sie sind

zee zint

صرف زمان حال گذشته فعل بودن

من بودم

ich war

ish var

ما بودیم

wir waren

veer vah-ren

تو بودی

du warst

doo varst

شما بودید (غیر رسمی)

ihr wart

eer vart

او (مذکر, مونث و خنثی) بود

er/sie/es war

air/zee/ess var

آنها بودند

sie waren

zee vah-ren

 

865 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.