جهت دریافت مدرک تافل فوری و گرفتن مشاوره با شماره 09360402976 تماس بگیری

آموزش گرامر زبان انگلیسی : حرف تعریف نامعین یا نکره

eng1

زبان دانلود، آموزش گرامر زبان انگلیسی بخش : حرف تعریف نامعین یا نکره را می توانید در ادامه مطالعه کنید

حرف تعريف نامعين شامل a و an می‌باشد.

حرف تعريف a قبل از يك حرف بی‌صدا بکار می‌رود:

a car, a man, a bus, a house

حرف تعريف an قبل از يک حرف صدادار (a,e,i,o,u) بکار می‌رود:

an apple, an actor, an animal, an old man

 
  چند نکته

۱- در کلماتی مانند honest، hour، honour و … حرف h تلفظ نمی‌شود (غير ملفوظ)، بنابراين همراه با آنها حرف تعريف an مورد استفاده قرار می‌گيرد:

an hour, an honourable man

۲- كلماتی مانند useful، unit، university، union، European و … با اينکه با حروف صدادار شروع می‌شوند، ولی حرف اوليه آنها مانند «you» تلفظ می‌شود. بنابراين آنها با حرف تعريف a مورد استفاده قرار می‌گيرند:

a university, a useful book

a يا an تنها قبل از اسامی مفرد قابل شمارش می‌آيند:

a book, a happy boy, a famous actor

برای اسامی جمع، بجای a يا an، يا از some استفاده می‌کنيم و يا اصلاً هيچ کلمه‌ای را بکار نمی‌بريم:

It's a cat.  It's a dog.  And it's a monkey.
but: These are all animals.

a horse,  some horses


موارد کاربرد حروف تعريف نامعين (a يا an)

۱- هنگاميکه برای اولين بار به کسی يا چيزی اشاره می‌کنيم از a يا an استفاده می‌کنيم. اما وقتی که به همان چيز دوباره اشاره می‌شود، بايد از the استفاده کرد:

I bought a new shirt yesterday. But my wife thinks the shirt doesn't fit me.
(ديروز يک پيراهن نو خريدم. ولی همسرم فکر می‌کند که آن پيراهن اندازه من نيست.)
 

Once I had a really big dog. But the dog wasn't very useful, so I gave the dog to a friend.
(زمانی يک سگ خيلی بزرگ داشتم. اما آن سگ خيلی مفيد نبود، برای همين سگ را به يک دوست دادم.ا)

۲- وقتی كه به يك چيز مفرد اشاره می‌شود از a يا an استفاده می‌کنيم. در اين حالت همان معنی one يا «يک» را می‌دهد (در مقايسه با three، two و …):

I'd like an apple and two oranges.
 

Yesterday I bought three pencils and a notebook.

۳- در اصطلاحات عددی خاص:

     
a half

يک دوم

      a third    يک سوم
      an eighth    يک هشتم
      a couple    يک جفت
      a dozen    يک دوجين
      a hundred    صدتا
      a thousand     هزارتا
      a million    يک ميليون
۴- هنگام اشاره به يک عنصر خاص از يک گروه يا طبقه:

الف. همراه با اسامی شغلها:

She's a doctor.

My father is a teacher.

Are you an engineer?

ب. همراه با مليتها و مذاهب:

I'm an Iranian.

You are a Chinese.

She is a Catholic.

۵- همراه با کلمات و اصطلاحات مربوط به مقدار و کميت:

  a few (of)     a lot (of)
  a little (of)     a (great) deal (of)
  a bit (of)     a number (of)
۶- همراه با اسامی مفرد قابل شمارش و پيش از کلمات what و such:

What a beautiful day! (چه روز زيبايی!)

What a strange friend you have! (عجب دوست عجيبی داری!)

Such a pity! (چه حيف شد!)

977 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.