اسامی فعل های پرکاربرد در زبان کره ای

اسامی فعل های پرکاربرد در زبان کره ای

زبان کره‌ای یا هانگول زبان رایج دو کشور کره شمالی و جنوبی است که امروزه طرفداران بسیاری پیدا کرده است. در این آموزش فعل های پرکاربرد کره ای را بیان می نماییم.این فعل های پرکاربرد به شرح زیر هستند.

فعل های پرکاربرد کره ای

قفل انجام دادن ….. 잠그다

گم کردن/ازدست دادن ….. 잃다

درست کردن…..만들다

درست کردن…..시키다

اندازه گیری کردن…..재다

ذوب کردن/ذوب شدن ….. 녹이다

ازدست دادن…..놓치다

مخلوط کردن…..섞다

بازکردن…..열다

بازکردن…..펼치다

خشکاندن/تفت دادن…..볶다

چسباندن ….. 바르다

پرداخت کردن…..지불하다

عکس انداختن …..사진찍다

انتخاب کردن/گلچین کردن…..쑤시다

برداشتن…..집다

انباشتن…..쌓다

بازی کردن…..놀다

صیقل دادن/واکس زدن….. 닦다

ریختن…..따르다

فشاردادن ….. 누르다

حمایت کردن …..감싸다

کشیدن…..당기다

کشیدن…..끌다

خودراکنارکشیدن…..꺼내다

فشاردادن …..밀다

گذاشتن …..놓다

بین چیزی قراردادن….. 끼우다

سرکوب کردن/فرونشاندن ….. 내리다

صرف وقت کردن/حرف کسی راقطع کردن…..넣다

تأخیرکردن/عقب انداختن …..옷) 벗다)

پوشیدن …..얹다

پوشیدن ….. 얹다

پوشیدن…..옷) 입다)

پوشیدن…..신발) 신다)

پوشیدن …..차다

پوشیدن…..붙이다

بلندکردن/برافراشتن….. 올리다

خواندن …..읽다

تعمیرکردن….. 고치다

باآب برطرف کردن…..헹구다

کباب کردن ….. 굽다

غلتیدن ….. 말다

مالیدن ….. 문지르다

دویدن ….. 달리다

شتافتن…..서두르다

خراشیدن…..긁다

جستجوکردن….. 찾다

دیدن…..보다

ازشرکسی یا چیزی خلاص شدن…..털다

تراشیدن …..깎다

تراشیدن….. 밀다

فریادزدن…..소리치다

بستن …..닫다

ساکت شدن/خفقان گرفتن…..다물다

نشستن….. 앉다

خوابیدن….. 자다

دودکردن/سیگارکشیدن…..피우다

دودکردن/سیگارکشیدن….. 피우다

خیساندن…..담그다

گستردن …..펴다

آب پاشی کردن/نم زدن…..뿌리다

لک برداشتن….. 묻다

مهرزدن…..도장)찍다)

ایستادن…..일어나다

ایستادن…..서다

هم زدن…..젓다

متوقف شدن/متوقف کردن….. 멈추다

اصابت کردن به…..치다

اصابت کردن به…..때리다

اصابت کردن به……맞다

برداشتن……타다

برداشتن…..받다

درآوردن…..내리다

درآوردن…….떼다

کسی راگردش بردن ……. 빼다

صحبت کردن……말하다

پاره کردن/دریدن …..찢다

پرت کردن…… 던지다

دورانداختن……버리다

چرخیدن/دورزدن……넘기다

قطع کردن/خاموش کردن…..끄다

مرورکردن/بررسی کردن……뒤집다

بازکردن/شکافتن……..원상태로 돌리다

بیدارشدن…….깨다

پیاده رفتن……걷다

شستن …… 씻다

نوشتن……. 쓰다

نوشتن …….적다

رفتن…….가기

 

7918 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.