بررسی اسم مفعول pp افعال بي قاعده

بررسی اسم مفعول pp افعال بي قاعده ساده  گذشته

در این نوشته به بررسی اسم مفعول pp افعال بي قاعده ساده  گذشته در زبان انگلیسی می پردازیم  که یکی از مهمترین مباحث یادگیری زبان انگلیسی است.

 

اسم مفعول

برای مشاهده اسم مفعول pp افعال بي قاعده به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

arise

arose

arisen

برخاستن،بلند شدن

awake

awoke

awoken

بيدار شدن بیدار کردن

be

was, were

been

بودن

beat

beat

beaten

زدن، شکست دادن

become

became

become

شدن

begin

began

begun

آغاز شدن آغاز کردن

bend

bent

bent

خم کردن،  خم شدن

bet

bet

bet

شرط بستن

bid

bid

bid

پيشنهاد دادن

bite

bit

bitten

گاز گرفتن

blow

blew

blown

دميدن، وزيدن

break

broke

broken

شکستن، قطع کردن

bring

brought

brought

آوردن، موجب شدن

build

built

built

ساختن

burn

burned/burnt

burned/burn

سوختن،سوزاندن

buy

bought

bought

خريدن

catch

caught

caught

گرفتن

choose

chose

chosen

انتخاب کردن

come

came

come

آمدن

cost

cost

cost

ارزيدن

cut

cut

cut

بريدن

deal

dealt

dealt

معامله کردن، رفتار کردن

dig

dug

dug

کندن

do

did

done

انجام دادن

draw

drew

drawn

کشيدن

dream

dreamed/dreamt

dreamed/dreamt

رويا ديدن

drink

drank

drunk

آشاميدن

drive

drove

driven

راندن، بردن

eat

ate

eaten

خوردن

fall

fell

fallen

افتادن

feel

felt

felt

احساس کردن

fight

fought

fought

جنگیدن

find

found

found

پيدا کردن

fly

flew

flown

پرواز کردن

forget

forgot

forgotten

فراموش کردن

forgive

forgave

forgiven

بخشيدن

freeze

froze

frozen

يخ بستن

get

got

gotten

گرفتن

give

gave

given

دادن

go

went

gone

رفتن

grow

grew

grown

رشد کردن

hang

hung

hung

آويختن

have

had

had

داشتن

hear

heard

heard

شنيدن

hide

hid

hidden

پنهان کردن

hit

hit

hit

زدن مصدر گذشته ساده اسم مفعول  ppمعاني اصلي

hold

held

held

نگه داشتن

hurt

hurt

hurt

آسيب زدن

keep

kept

kept

نگاه داشتن

know

knew

known

دانستن

lay

laid

laid

گذاشتن

lead

led

led

هدايت کردن

learn

learned/learnt

learned/learnt

ياد گرفتن

leave

left

left

ترک کردن

lend

lent

lent

وام دادن

let

let

let

اجازه دادن

lie

lay

lain

دراز کشيدن

lose

lost

lost

گم کردن

make

made

made

ساختن

mean

meant

meant

معني دادن

meet

met

met

ملاقات کردن

pay

paid

paid

پرداختن

put

put

put

گذاشتن

read /ri:d/

read /red/

read /red/

خواندن

ride

rode

ridden

سوار شدن

ring

rang

rung

زنگ زدن

rise

rose

risen

برخواستن

run

ran

run

دويدن

say

said

said

گفتن

see

saw

seen

ديدن

sell

sold

sold

فروختن

send

sent

sent

فرستادن

shoot

shot

shot

تير زدن

show

showed

showed/shown

نشان دادن

shut

shut

shut

بستن

sing

sang

sung

(آواز) خواندن

sink

sank

sunk

غرق شدن

sit

sat

sat

نشستن، نشاندن

sleep

slept

slept

خوابيدن

speak

spoke

spoken

صحبت کردن

understand

understood

understood

فهميدن

wake

woke

woken

بيدار کردن

wear

wore

worn

پوشيدن

win

won

won

برنده شدن

write

wrote

written

نوشتن

30263 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.