اصطلاحات کاربردی هنگام رانندگی

اصطلاحات رانندگی انگلیسی

اصطلاحات رانندگی به انگلیسی

push the gas   —>   گاز بده
make a U turn   —> دور بزن
speed up   —> تند برو
slow down   —> آهسته برو
go straight   —> مستقیم برو
make a right   —> بپیچ به راست
make a left   —> بپیچ به چپ
back it up   —> برو عقب
hit the brakes   —> بزن رو ترمز
pass the car   —>  سبقت بگیر

2180 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.