بررسی کلمات another، the others ، the other وOne another

بررسی کلمات another، the others  ، the other One another و

در این قسمت از آموزش گرامر زبان انگلیسی به بررسی کلمات another، the others  ، the other وanother One  در این زبان خواهیم پرداخت .

کلمه  other به معنی (دیگر) صفت نامعین است و اکثرا با the  همراه است. این کلمه با اسم قابل شمارش ( هم مفرد و هم جمع ) به کار می رود. فعلی که با آن به کار می رود می تواند هم جمع و هم مفرد باشد. (البته بستگی به اسمی دارد که دنبال آن بکار می رود.)  به عنوان مثال:

I don’t want this please give me the other shirt.

من این پیراهن را نمی خواهم لطفا آن یکی پیراهن را به من بدهید.

This window is open but the other window are shut.

این پنجره باز است اما پنجره های دیگر بسته هستند.

 

کلمه  the other با ضمیر one به جای اسم به کار می رود و نقش ضمیر را دارد. مثال:

I don’t want this book please give me the other one.

این کتاب را نمی خواهم لطفا آن یکی را به من بدهید.

another در نقش صفت همیشه با یک اسم مفرد همراه است بدیهی است فعلی که با آن بکار می رود نیز مفرد است.

You can choose another dress if you don’t like this one.

شما می توانید پیراهن دیگری را انتخاب کنید اگر این یکی را دوست ندارید.

کلمه ی another  با ضمیر  نیز در نقش ضمیر بکار می رود. مثال:

He doesn’t want this ball please give him another one.

او این توپ را نمی خواهد لطفا یکی دیگر به او بدهید.

کلمه others که اکثرا با همراه است فقط ضمیر جمع است و به جای اسم جمع می نشیند. بنابراین بعد ار آن هرگز از اسم استفاده نمی گردد و این خود وجه تشخیص آن و شناسایی این کلمه در تست های ۴ جوابی می باشد. مثال:

Few people came to the party . why didn’t the others come?

افراد خیلی کمی به جشن آمدند. چرا دیگران نیامدند؟

784 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.