جهت دریافت مدرک تافل فوری و گرفتن مشاوره با شماره 09360402976 تماس بگیری

تشخیص جنس اسم و روش های جمع بستن آن در زبان روسی

تشخیص جنس اسم و روش های جمع بستن آن در زبان روسی

 در این نوشته روشهای تشخیص جنس اسم ها و  جمع بستن آن در زبان روسی را آموزش خواهیم داد. اسامی از نظر جنس  در زبان روسی به سه دسته ی زیر تقسیم می شوند.
مذکر.       Мужской род
مونث.      Женский род
خنثی.        Средний род
حال نحوه تشخیص انها را بررسی می کنیم.

اسم

 

اسم مذکر
اسامی مذکر در زبان روسی دارای پایانه صرفی هستند.


۱٫арь
۲٫тель

مانند


Учитель.         معلم
Словарь.        فرهنگ لغت

۳٫تمام ماه ها


Февраль.              فوریه
Май.                       مه


۴٫بیشتر اسم های که به  рь , нь ,ль  ختم می شوند.


Корабль.             کشتی
Корень.                 ریشه
лагерь.                 اردوگاه

۵٫تمام اسم هایی که به جنس مذکر انسان اطلاق می گردد.


Саша.                ساشا
Папа.                   پدر
Дядя.                  دایی عمو

 


اسم مونث
۱٫در زبان روسی پایانه صرفی а یا я  دارند.


Мама.                       مادر
Страна.                    کشور


۲٫اسامی که معمولا به пь , вь ,сь , сть ,знь ختم می شوند معمولا مونث اند.


Жизнь.                    زندگی
Степь.                     دشت


۳٫اسامی که بهость ,есть  ختم می شوند.


Радость.               خوشحال
Свежесть.              طراوت


۴٫اسامی مختوم به علامت نرم(ь) که قبل از ان حروف щ ,ш,ч ,ж باشد.

Мышь.                   موش
Рожь.                     جو
Речь.                       بیان

 

اسامی خنثی
اسامی مختوم به  мя , о , е ,ё


Время.                  وقت
Ружьё.                   تفنگ
Море.                     دریا

طریقه ی جمع بستن اسامی

طریقه ی جمع بستن اسم های مذکر
اسامی که به حروفк, ж, г, х, ч, ш,  щختم شود هنگام جمع بستن در اخر کلمه (и) به کار میرود.
مانند:


Нож.         کارد.     Ножи.     کاردها
Врач    پزشک. Врачи.     پزشک ها
Звук        صدا Звуки.       صداها


اسامی که به حروف همخوان ختم میشوند و  به حروفк, ж, г,  х, ч, ш, щ ختم نشود برای جمع بستن حرف (ы) دراخر کلمه به کار میرود.
مانند:


Стол.   میز     столы.     میزها
Сад.   باغ       сады.      باغ ها
Завод.کارخانه  заводы کارخانه ها

 

بی قاعده ها
حروف زیر از قاعده خاصی پیروی نمیکنند که چند نمونه می  اوریم و در طول درس نمونه های بیشتر را معرفی می کنیم.


Брат  برادر. Братья برادران
Друг  دوستдрузья دوستان
Муж  شوهر.  Мужья  شوهران
Город شهر    городаشهرها
Глаз  چشم    глаза چشم ها

 

حروفی که به анин ختم می شوند هنگام جمع ане  می گیرد.


Гражданин     شهروند
Граждане.       شهروندان


و کلماتی که به янин ختم می شوند هنگام جمع به янеختم می شود.


Крестьянин  کشاورز
Крестьяне  کشاورزان


کلماتی که به онокختم میشوند هنگام جمع به атаختم میشوند.


Волчонок  بچه گرگ
Волчата   بچه گرگ ها


کلماتی که به ёнок ختم شود هنگام جمع به ятаختم می شود.


Котёнок.       بچه گربه
Котята.         بچه گربه ها

 

کلماتی که به( й )ختم شود هنگام جمع.( И )می گیرد.


Музей   موزه  музеи   موزه ها
Трамвай ترامواтрамваи ترامواها


و کلماتی که به (ь)ختم میشوند هنگام جمع (и)میگیرند


Cловарь  فرهنگ لغت
Словариفرهنگ لغت ها

اسامی که به حروف г,  ж, к, х, ч,  ш, щ ختم میشود هنگام جمع بستن(И) میگیرد مانند:


Книга کتاب   книги کتاب ها
Доска  تخته  доски تخته ها


حال اگر اسامی به  حروف г,  ж,  ч , ш,  щ, к, х ختم نشود برای جمع بستن حرف( Ы)به کار میرود مانند:


Стена  دیوار   стены دیوارها
Страна  کشور страны. کشورها

اسامی که به پایانه (Я) ختم شود برای جمع بستن به (И) ختم می شود. مانند:


Статья  مقاله.  Статьи مقاله ها
Станция ایستگاه مترو
Станции ایستگاه های مترو


توجه! я حذف و и جایگزین میشوند.
اسامی که به (Ь) علامت نرمی ختم میشوند برای جمع بستن تر علامت (И) استفاده می شود. مانند:


Ночь شب ночи  شب ها
Площадь میدان  площадиمیدان ها

طریقه ی جمع بستن اسامی خنثی
اسامی که به (О) ختم م یشوند برای جمع بستن از ( а) استفاده می شود. مانند


Место مکان  места مکان ها
Дело  عمل,کار. Дела اعمال ،کارها

اسامی که به (е) و (ё)ختم میشود برای جمع بستن( я)  میگیرد.  مانند:


Поле دشت поля دشت ها
Здание ساختمان зданияساختمان ها
Ружьё تفنگ ружьяتفنگ ها


اسامی که به (мя)ختم شود برای جمع بستن به( ена) ختم می شود . مانند:


Имяاسم.  Именаاسم ها

Семя  بذر. Семена بذرها

 

زبان دانلود

5665 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.