آموزش تلفظ در زبان آلمانی

تلفظ لغت در زبان‌های مختلف یکی از دغدغه‌های زبان آموزان است. در زبان‌هایی مثل فرانسه یا انگلیسی تلفظ یادگیری تلفظ لغات در هنگام یادگیری آنها بسیار پراهمیت است اما زبان آلمانی دارای اصولی برای تلفظ لغات است که یادگیری تلفظ را برای زبان آموزان آسان‌تر می‌کند. در بسیاری از لغتنامه‌های آلمانی نیازی به وجود تلفظ برای لغات دیده نشده و از این لحاظ تلفظ همه لغات در این لغتنامه‌ها قرار داده نشده. با این حال من سعی کردم تلفظ تمامی واژه‌هایی را که معرفی می‌کنم با تلفظ برای شما ارائه کنم.

این بخش به شما کمک خواهد کرد تا حروف فونتیک را راحت‌تر بخوانید و آنها را متوجه شوید.

این بخش را با حروف صدادار آغاز می‌کنیم

حرف A

حرف a در زبان آلمانی به دو صورت تلفظ می‌شود.

۱) a کوتاه: در این حالت حرف a به صورت یک آی کوتاه تلفظ می‌شود.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

 

Matsch

lachen

Rand

Stadt

Mann

mat∫

lax

rant

∫tat

man

 

همانطوری که دیدید در حروف فونتیک آی کوتاه به صورت a نمایش داده می‌شود.

۲) a بلند: در این حالت حرف a یا ترکیب آن با یک حرف دیگر به صورت آی بلند تلفظ می‌شود. در صورتی که a به صورت aa و یا ah در کلمه باشد به طور حتم به صورت آی بلند تلفظ می‌شود.

lahm

Mahl

Staat

haben

Wagen

la:m

ma:l

∫ta:t

ha:b

va:g


حرف E

حرف E در زبان آلمانی به سه صورت تلفظ می‌شود.

۱) e کوتاه: در این حالت حرف e به صورت «اِی» اما به طور کوتاهی تلفظ می‌شود.

nett

Fleck

Dreck

Bett

nεt

flεk

drεk

bεt

 

همانطوری که دیدید ایی کوتاه در حروف فونتیک به صورت ε نمایش داده می‌شود.

 

۲) e بدون تاکید: در این حالت حرف e به صورت اِ اما بدون تاکید زیاد و شل تلفظ می‌شود.

Hose

Dame

kommen

alle

Bitte

ho:zə

da:mə

kɔmən

alə

bɪ

 

همانطوری که دیدید ایی بدون تاکید در حروف فونتیک به صورت ə نمایش داده می‌شود.

 

۳) e بلند: در این حالت حرف e در کلمه به صورت اِ  بلند تلفظ می‌شود. این اِ ممکن است در ابتدا کمی به صورت ایی و در انتها به صورت اِ باشد. در صورتی که حرف e در یک کلمه به صورت ee یا eh وجود داشته باشد مطمئنا به صورت e باند تلفظ می‌شود.

mehr

Mehl

Beet

Meer

:me

me:l

be:t

:me

 

همانطور که می‌بینید در حروف فونتیک e بلند به صورت e: نمایش داده می‌شود.


حرف I

در زبان آلمانی حرف I به دو صورت تلفظ می‌شود.

۱) I کوتاه: I کوتاه در زبان آلمانی مانند ایی کوتاه در انگلیسی تلفظ می‌شود. به این صورت که کوتاه تلفظ شده و تا حدودی به صدای  اِ شبیه است.

hinter

Himmel

schlimm

Kind

Wind

'hɪnt

hɪml

∫lɪm

kɪnt

vɪnt

 

صدای ایی کوتاه در حروف فونتیک به صورت ɪ نوشته می‌شود.

 

۲) I بلند: این صدا همانطور که نامش پیداست حالتی کشیده از صدای ایی است. در صورتی که حرف I در یک کلمه به صورت ie و یا ih وجود داشته باشد به طور حتم صدای ایی بلند خواهد داشت.

schieben

Fliege

ihr

Tiger

Liter

∫i:b

'fli:gə

:i

ti:g

li:t

 

صدای ایی بلند در حروف فونتیک به صورت :i نمایش داده می‌شود.


حرف O

در زبان آلمانی حرف O به دو صورت تلفظ می‌شود.

۱) o کوتاه: نوع تلفظ صدای اُ در زبان آلمانی کمی پیچیده است اما به عنوان یک نوآموز تا همین جا که اُ کوتاه را از اُ بلند تشخیص دهید کافیست.

Ort

kochen

Loch

Mord

ɔrt

kɔx

lɔx

mɔrt

 

همانطوری که دیدید اُ کوتاه در حروف فونتیک به صورت ɔ نمایش داده می‌شود.

 

۲) o بلند: این نوع از تلفظ اُ تا حدودی بیشتر کشیده می‌شود و در آخر به او شبیه می‌شود. در صورتی که حرف o در کلمه به صورت oo و یا oh داشت مطمئنا o به صورت اُی بلند تلفظ می‌شود.

Loben

Ohr

Boot

hoch

lo:b

😮

                              bo:t

ho:x

 

همانطور که می‌بینید در حروف فونتیک o بلند به صورت o: نمایش داده می‌شود.


حرف U

حرف u نیز در زبان آلمانی به دو صورت تلفظ می‌شود. این حرف نیز دارای دو ترکیب صدایی کوتاه و بلند است.

۱) u کوتاه: این صدا تا حدودی به o کوتاه شبیه است اما بیشتر به صدای او شبیه است.

Geduld

bunt

Schuld

Luft

Mutter

gə'dlt

bnt

lt∫

lft

mt

 

صدای او کوتاه در حروف فونتیک با علامت  نمایش داده می‌شود.

 

۲) u بلند: این صدا تا حد بیشتری به صدای او در زبان فارسی شبیه است و به صورت کشیده تلفظ می‌شود. در صورتی که حرف u به صورت uh در کلمه باشد به صورت اوی بلند تلفظ خواهد شد.

Fuß

Uhr

Schuh

tun

Zu

fu:s

:u

:u∫

tu:n

:tsu

 

صدای او بلند در حروف فونتیک به صورت u: نمایش داده می‌شود


احتمالا قبلا با بیشتر حروف الفبای لاتین در زبان انگلیسی اشنا شده‌اید اما متفاوت از انگلیسی در زبان آلمانی برخی از حروف صدادار به صورت اوملائوت (umlaut) یا دو نقطه دار در کلمات ظاهر می‌شوند که ممکن است در ابتدا شما را کمی گیج کند. باید توجه داشته باشید که حرف اوملائوت هر صدا دارای تلفظی متفاوت از آن صدا است که باید در هنگام تلفظ کردن کلمات به صورت درست تلفظ شود. در برخی از اسامی پس از تغییر اسم به حالت جمع یکی از حروف صدادار آن به صورت اوملائوت ظاهر می شود.

 حرف Ä

این حرف در بیشتر موارد تلفظی مشابه با حرف e دارد. ä در کلمات به دو صورت تلفظ می‌شود.

۱) ä کوتاه: در این حالت این حرف مثل e کوتاه تلفظ خواهد شد.

hängen

Bänke

Hände

Männer

hεŋən

bεŋkə

hεndə

mεn

 

طرز نوشتن این صدا نیز در حروف فونتیک مانند e کوتاه و به صورت ε است.

 

۲) ä بلند: در این حالت نیز این حرف مانند صدای e بلند تلفظ خواهد شد. در صورتی که ä در جمله به صورت äh و یا ää وحود داشته باشد حتما به صورت کشیده تلفظ خواهد شد.

Währung

kläglich

wählen

Mädchen

vε:rŋ

klε:klɪç

vε:lən

mε:tçən

 

طرز نوشتن این صدا نیز در حروف فونتیک مانند e بلند و به صورت :ε است.


حرف Ö

حرف Ö صدای نسبتا پیچیده‌ای دارد و فاقد معادل مناسب در زبان فارسی یا انگلیسی است این حرف به دو صورت تلفظ می‌شود.

ö کوتاه: همانطور که گفتم این حرف فاقد معادل مناسب در فارسی است اما برای تلفظ آن باید لب‌های خود را گرد کرده و صدای اُ را تلفظ کنید به طوری که در انتها کمی به او شبیه شود.

Köln

Stöcke

Löffel

Hölle

kœln

tœkə∫

lœfl

hœlə

 

همانطور که دیدید در حروف فونتیک این صدا به صورت œ نمایش داده می‌شود.

 

ö بلند: این صدا نیز شبیه به ö کوتاه اما کشیده‌تر تلفظ می‌شود و بیشتر به صدای او شبیه است. در صورتی که صدای ö به صورت öh در یک کلمه باشد حتما به صورت بلند تلفظ می‌شود.

stöhnen

blöd

Löhne

böse

Flöte

tø:nən∫

blø:t

lø:nə

bø:zə

flø:tə

 

همانطور که دیدید در حروف فونتیک این صدا به صورت ø نمایش داده می‌شود.


حرف Ü

متاسفانه حرف Ü نیز فاقد معادل در زبان فارسی یا انگلیسی است. باید توجه داشته باشید که در برخی موارد حرف Y صدایی کاملا مشابه با ü دارد. این حرف صدادار به دو صورت تلفظ می‌شود.

 

ü کوتاه: همانطور که گفته شد این حرف فاقد معادل تلفظی فارسی است اما برای تلفظ آن می‌توانید فک خود را بسته, لب‌های خود را گرد کنید و صدای او را به صورت کوتاه تلفظ کنید.

 

Rhythmus

Rücken

Mücke

Glück

rtms

rk

mkə

glk

صدای  üکوتاه در حروف فونتیک به صورت  نمایش داده می‌شود.

 

ü بلند: این صدا شبیه به صدای ü کوتاه اما کشیده‌تر تلفظ می‌شود. در صورتی که حرف ü در واژه‌ای به صورتüh  حتما به صورت کشیده تلفظ می‌شود.

 

Pseudonym

Lüge

führen

rühren

psɔydo'ny:m

'ly:gə

'fy:rən

'ry:rən

صدای ü بلند در حروف فونتیک به صورت y: نمایش داده می‌شود.

890 بازدید
1 دیدگاه

یک پاسخ به “آموزش تلفظ در زبان آلمانی”

  1. سیامک گفت:

    توضیحات بسیار عالی بود . من تازه شروع به یادگیری زبان آلمانی کردم و مطلب شما برای من بسیار مفید بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.