جملات شرطی در زبان اسپانیایی

وجه شرطی فعل: وجه شرطی برای موارد زیر بکار می رود:

۱. تقاضاهای مودبانه

¿Podrís darme un vaso de agua por favor?              می شود لطفا یک لیوان آب به من بدهید؟

۲. میل و خواسته های شخصی

Me gustaría comer un helado italiano.            .دوست دارم یک بستنی ایتالیایی (میوه ای) بخورم

۳. حدس و گمان

Ya él estría en Buenos aires.                                           .او اکنون باید در بوئنوس آیرس باشد

۴. پیشنهاد و توصیه

¿Podríamos vernos otra vez?                                               می شود باز هم همدیگر را ببینیم؟

۵. پند و اندرز

Ojalá que me dirías más pronto.                                        .ای کاش که زودتر به من می گفتی

۶. ساختن جمله شرطی

Si tuviera hambre comería algo.                                       .اگــــر گرسنه بودم چیزی می خوردم

طرز کلی ساختن فعل شرطی : برای ساختن فعل شرطی ساده علامت مصدر را حذف ننموده زواید شش گانه زیر را به ریشه آن اضافه می کنیم:

این وجه فعل تنها وجهی است که مصدر در آن حذف نمی شود.

برای تمام افعال گروه ar- و er- و ir-:

ادامه……………….

 

 

 

 

ía

íamos

ías

íais

ía

ían

  چند مثال:                                                                                               :Unos ejemplos

Vivir: Vivir+ía,ías,ía,íamos,íais,ían

 

Hablaría

Hablaríamos

Hablarías

Hablaríais

Hablaría

Hablarían

Comer: Comer+ía,ías,ía,íamos,íais,ían

 

Comería

Comeríamos

Comerías

Comeríais

Comería

Comerían

Hablar: Hablar+ía,ías,ía,íamos,íais,ían 

 

Viviría

Viviríamos

Vivirías

Viviríais

Viviría

Vivirían

افعال بی قاعده: افعال زیر همگی بی قاعده می باشند و ریشه آنها به این شرح عوض می شود(درست مانند زمان آینده ساده).

poder: podr

tener:tendr

haber:habr

saber:sabr

valer:valdr

caber:cabr

hacer:har

decir:dir

querer:querr

salir:saldr

venir:vendr

caber:cabr

 

1498 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.