کلمات و جملات کلیدی زبان هندی

يادگيري کلمات و جملات کلیدی زبان هندی

در اين اموزش بيشتر در مورد کلمات و جملات کلیدی زبان هندی صحبت شده و اين اموزش در زمينه کلمات و جملات کلیدی زبان هندی مي تواند به شما در يادگيري اين زبان كمك كند.

برخی کلمات پرکاربرد در زبان هندی

बात:بات:کلمه،موضوع،حرف،مشکل.

आशा:آشا:امیدواری.

याद:یاد:به خاطر آوردن.

मालूम:مالوم:دانستن.

पसन्द:پَـسَـند:خوشایند.

कि:کی:که(حرف ربط).

धीरे:دِهـیـیـره:آهسته.

रोकना:رُکـنا:ایستادن،نگهداشتن.

घुमाना:قومانا:برگرداندن.

घुमाओ:قومااُ:برگردون.

रोको:رُکُ:نگهدار.

दाएं:دااِن:راست.

बाएं:بااِن:چپ.

 

نکته:حروف صداداری مانند«»درآخر جمله هم مییایند.

क्याबातहै:کییابات هه«هِـی»:مشکل چیست؟،موضوع چیست؟.

मुझेआशाहै:موجه آشا هه«هِـی»:من امیدوارم.

मुझेयादहै:موجه یاد هه«هِـی»: من به خاطردارم.

गाड़ीचलाओ:گاریی چالااُ:ماشین رو برون.

सीधेआगेजाओ:سییده آقه جااُ:مستقیم برو.

किसतरफ़:کیس تَـرَف:کدام طرف؟

दरवाज़ामतखोलो:دَروازا مَـت کُـلُ:در رو باز نکن.

बाहरमतजाओ:باهَـر مَـت جااُ:بیرون نرو.

इसबक्समेंक्याहै:ایس بَـکس مِـن کییا هه«هِـی»: داخل این جعبه چیست؟.

तुम्हाराघरकहाँहै:تومهارا گِـهَـر کاهان هه«هِـی»:خانه ی شما کجاست؟.

 

نکته:از جلسه ی بعد میخوام تمام قواعدی رو که تا این لحظه یاد گرفتیم رو به اجرا در بیارم،

چون میخوام ببینم که پیشرفت مون چقدر بوده.

 

نکته:هرگاه که حرف«»بعد از حرف دیگری بیاید،حرف اول به حرف بعدی میچسبد و به غیر از

«»یک صدای «ی»دیگر هم به انها اضافه میشود:क्या=کییا.این کلمه استثناء است،در خوندن و

نوشتن:गया=قایا=رفت.

 

برخی جملات کاربرد در زبان هندی

 

तुमकौनहो=شما چه کسی هستید.

कलआपकहाँथे=دیروز شما کجا بودید.

कोईहै=کسی هست.

यहाँकोईनहींहै=کسی اینجا نیست.

सुबहकोआओ=صبح بیا.

आजशामकोमतआओ=امروز عصر نیا.

आजशामकोमतआना=امروز عصر نیا.*

हररोज़आना=هر روز بیا.*

नुझेकलसुबहसातबजेजगाना=فردا صبح ساعت۷منو بیدار کن.

कितनेलोगहै=چند نفر هستند.

आजवहकैसाहै=امروز اون چطوره.

वहकिसकाघोराहै=اون اسب مال چه کسی است.

तुम्हारादेशकहाँहै=کشور شما کجاست.

तुम्हारानामकेयाहै=اسم شما چیست.

यहकेयाहै=این چیست.

 

نکته:کلمه ی«केया»رو اینطوری هم می نویسند:कया.

نکته:اگر در جمله ی سؤالی؛کلمه ای که سؤالی بودن یا نبودن رو بیان نکنه،کلمه ی بالا را در اول جمله

مییارن.البته طرز صحبت کردن گوینده هم سؤالی بودن یا نبودن جمله رو مشخص میکنه:

कयातूबोला=آیا تو صحبت کردی.

برخی کلمات مهم

दिन=دین= روز.                                                                      हररोज़=هَـر رُز=هر روز.

रोज़=رُز=روز.                                                                       पहले=پَـهله=اولین.

रात=رات=شب.                                                                      पहेलि =پَـهـِلی=معمعا.

सवेरा=سَـوِرا=صبح.                                                                पीछे=پییچهِ=بعداً.

सुबह=سوبَـح=صبح.                                                                बादमें=باد مِـن=بعداً.

सुबहको=سوبَـح کُ=موقع صبح.                                         

       परन्तु=پَـرَنتو=اما.

सवेरेमें=سَـوِره مِـن=موقع صبح.                                                लेकिन =لِـکین=اما.

सन्धया=سَـندیا=عصر.                                                          कोई=کُیی=هیچ،هر کس.

शाम=شام=عصر.                                                                 कोईनहीं=کُیی نَـهیین=هیچ کس.

रोज़रोज़=رُزرُز=هر روز.                                                     डाकख़ाना=داک خانا=اداره ی پست.

डाकघर=داک گِـهَر=اداره ی پست.                                           तार=تار=تلگراف.

जगना=جگنا=بیدار شدن.                                                    जगाओ=جاگااُ=بیداری،بیدار شو.

बजे=بَـجه=ساعت.

2838 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.