جهت دریافت مدرک تافل فوری و گرفتن مشاوره با شماره 09360402976 تماس بگیری

چه زمانی از the استفاده کنیم؟

چه زمانی از حرف تایید the استفاده کنیم؟

در این نوشته نکته ی فوق العاده مهم و کاربردی " چه زمانی از حرف تایید the استفاده کنیم؟ " را به طور کامل به همراه مثال بیان می کنیم.

حرف تایید the

 

۱-زمانی که می دانیم فرد شنونده می داند یا می تواند بفهمد ما در مورد چه چیز یا چه کسی صحبت می کنیم. مثال:

"The apple you ate was rotten"

"?Did you lock the car"

۲- زمانی که در مورد چیزی صحبت می کنیم که قبلاً درباره آن صحبت کرده ایم. مثال:

"She"s got two children: a girl and a boy. The girl"s eight and the boy"s nine"

۳-زمانی که در مورد نقاط جغرافیایی خاص صحبت می کنیم، از حرف تایید the استفاده می کنیم. مثال:

"the North Pole", "the equator"

۴- قبل از نام رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها ازحرف تایید the استفاده می کنیم. مثال:

"the Nile", "the Pacific", "the English channel"

۵- از the قبل از اسامی مشخصی که می دانیم تنها یک نمونه از آن ها وجود دارد استفاده می کنیم. مثال:

"the rain", "the sun", "the earth", "the White House"

۶-قبل از صفات عالی همیشه از حرف تایید the استفاده می کنیم. مثال:

"the best", "the tallest", "the most beautiful"

۷- پیش از اعداد ترتیبی از حرف تایید the استفاده می کنیم. مثل    :

"the fifth lesson", "the ninth day", "the third chapter"

 

۸-حرف تعریف the پیش از اسامی معنی و جراندهایی که بعد از آن ها "of" آمده باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. (جراند کلمه ای است که نقش اسمی دارد و به ing ختم می شود. در دستور زبان فارسی به آن مصدر فعلی گفته می شود.)مثال:

"The pronunciation of that word is very difficult."

(کلمه pronunciation یک اسم معنا است)

"The instructing of young children is difficult."

(کلمه instructing یک جراند یا مصدر فعلی است)

۹- قبل از اسامی کشورها و مناطق جغرافیایی که جمع هستند از the استفاده می کنیم. مثال:

"the United States", "the Philippines", "the Alps"

۱۰ –پیش از اسامی کتابخانه ها، موزه ها، و هتل ها از the استفاده می کنیم. مثال:

"the Forty-Second Street Library", "the Louvre", "the Statler Hotel"

۱۱-پیش از بعضی از قسمت های روز از حرف تعریف the استفاده می شود. مثال:

"in the morning", "in the afternoon", "in the evening"

نکته: حرف تعریف the تنها قبل از این بخش های روز استفاده می شود. برای کلماتی مثل night یا midnight یا noon از the استفاده نمی کنیم.

"at noon", "at night", "at midnight"

۱۲-بعد از فعل play زمانی که معنی "نواختن" داشته باشد. یعنی همراه با یک آلت موسیقی آمده باشد. مثال:

"play the piano", "play the violin", "play the guitar"

۱۳-قبل از کلمه های تئاتر و سینما.

the theater —- the cinema

۱۴-در مواقع بیان مالکیت اشیاء . ( مضاف و مضاف الیه)

the wheels of the car —— the door of the house

۱۵-قبل از صفاتی که اشاره به یک گروه خاص دارند.

the lion — the poor-— the rich-— the Indian

۱۶-قبل از اسامی سیاره ها.

the planet Mercury.

۱۷-قبل از نام خانوادگی که به صورت جمع استفاده شده و به دو یا چند نفر از اعضای خانواده اشاره دارد.

the Johnsons —- the Smiths

۱۸- قبل از اسامی مرتبط با رسانه ها.

the media —— the radio—— the newspaper

۱۹-قبل از طبقات اجتماعی .

the middle class —–— the elite —–— the clergy

۲۰-قبل از اسامی مرتبط با حمل و نقل.

the bus —- the train —- the airplane —- the subway

۲۱-قبل از اسامی روزنامه ها.

the Christian Science monitor —- the Manchester Guardian

۲۲ –قبل از اسامی سازمان ها، موسسات و بنگاه ها.

the United Nations —-the Ford Foundation

۲۳- قبل از عوامل اجرایی دولتی و نظامی.

the Army —- the Navy-— the air force-— the Police

۲۴-قبل از عنوان های دولتی.

the secretary of state —- the prime minister-— the king —- the mayor

-۲۵-قبل از وقایع یا دوره های تاریخی.

The Middle Ages —- The Civil War —- The Renaissance —- The First World War

۲۶-قبل از موقعیت های فیزیکی.

the top —- the bottom-— the center-— the inside —- the outside

۲۷-قبل از اسامی دانشگاه هایی که با حرف اضافه of توصیف شده اند .

 Oxford University      اماthe University Of Michigan 

۲۸- قبل از ساختمان ها.

the Empire State Building —- the Coliseum

۲۹-قبل از اسامی کتب آسمانی یا خیلی مشهور.

the Quran

۳۰-قبل از جهت های قطب نما ، نواحی جغرافیایی و نقاط کره ی زمین .

the South —- the Middle West — the South Pole —The Equator

-۳۱ قبل از جنگل ها ، بیابان ها ،شبه جزیره ها . قبل از اسامی رشته کوه ها

the Sahara Desert–— the Himalaya Mountaine

1210 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.