داستان پندآموز و کوتاه تاثیر رفتار

داستان پندآموز و کوتاه تاثیر رفتار 

در این نوشته داستان پندآموز و کوتاه تاثیر رفتار را به زبان انگلیسی به همراه ترجمه ی آن می خوانیم. خواندن این داستان پندآموز و زیبا را به شما توصیه می کنیم.

داستان پندآموز

متن فارسی

زمانی پسربچه ای بد رفتار بود. پدرش به او کیفی پر از میخ داد و گفت هرگاه رفتار بدی انجام داد، باید میخی را در دیوار فرو کند.
روز اول پسربچه،۳۷ میخ را به دیوار کوبید. در طول هفته های بعد، وقتی یادگرفت که رفتارش را کنترل کند،تعداد میخ هایی که به دیوار کوبید به تدریج کمتر شد. او فهمید که کنترل رفتار، از کوبیدن میخ به دیوار آسان تر است.
سرانجام روزی رسید که پسر رفتارش را به کلی کنترل کرد. این موضوع را به پدرش گفت و پدر پیشنهاد کرد اکنون هر روزی که رفتارش را کنترل کند، میخی را بیرون بکشد.روزها گذشت و سرانجام پسرک به پدرش گفت که تمام میخ ها را بیرون کشیده است. پدر دست پسرش را گرفت و به سمت دیوار برد. پدر گفت:رفتار تو خوب شده است اما به این سوراخهای دیوار نگاه کن. دیوار شبیه اولش نیست.وقتی چیزی را با عصبانیت بیان می کنی، رفتارهای بد تو سوراخی مثل این ایجاد می کنند. تو می توانی فردی را چاقو بزنی و آن را دربیاوری . مهم نیست که چقدر از این کار ،اظهار تاسف کنی.جراحت آن همچنان باقی می ماند.ایجاد یک زخم زبان (رفتار بد) ، به بدی یک زخم و جراحت فیزیکی است.

متن انگلیسی

There once was a little boy who had a bad temper. His father gave him a bag of nails and told him that every time he lost his temper, he must hammer a nail into the back of the fence.

The first day, the boy had driven 37 nails into the fence. Over the next few weeks, as he learned to control his anger, the number of nails hammered daily gradually dwindled down.

He discovered it was easier to hold his temper than to drive those nails into the fence.

Finally the day came when the boy didn’t lose his temper at all. He told his father about it and the father suggested that the boy now pull out one nail for each day that he was able to hold his temper. The days passed and the boy was finally able to tell his father that all the nails were gone.

The father took his son by the hand and led him to the fence. He said, “You have done well, my son, but look at the holes in the fence. The fence will never be the same. When you say things in anger, they leave a scar just like this one.

You can put a knife in a man and draw it out. It won’t matter how many times you say I’m sorry the wound is still there. A verbal wound is as bad as a physical one.”

.

برای مشاهده داستان های بیشتر از سایت زبان دانلود می توانید وارد بخش آموزش زبان از طریق داستان شوید.

879 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.