درس های تمرینی بخش ۱۰

ger1

جمله‌های زیر طریقه سوال کردن با was را نشان می‌دهد. سوالات و جواب‌ها را بلند تکرار کنید.

آن یک کتاب است یا یک دفتر؟

?Ist das ein Buch oder ein Heft

آن یک کتاب است.

.Das ist ein Buch

آن یک کتابخانه است یا یک دبیرستان؟

Ist das eine Bibliothek oder ein Gymnasium?

آن یک کتابخانه است.

.Das ist eine Bibliothek

آن چیست؟

?Was ist das

آن رایانه من است.

.Das ist mein Computer

آن چیست؟

?Was ist das

آن روزنامه من است.

.Das ist meine Zeitung

آن چیست؟

?Was it das

آن یک رودخانه است.

.Das ist ein Fluss

آن چیست؟

?Was ist das

آن یک ساعت است.

.Das ist eine Uhr

آیا آن یک آپارتمان است؟

?Ist das eine Wohnung

بله, آن یک آپارتمان است.

.Ja, das ist eine Wohnung

نه, آن یک آپارتمان نیست.

.Nein, das ist keine Wohnung

آن یک خانه است.

.Das ist ein Haus

آیا آن یک مداد است؟

?Ist das ein Bleistift

بله, آن یک مداد است.

.Ja, das ist ein Bleistift

نه, آن یک مداد نیست.

.Nein, das ist kein Bleistift

آن یک خودکار است.

.Das ist ein Kuli

آیا آن یک شهر است.

?Ist das eine Stadt

بله, آن یک شهر است.

.Ja, das ist eine Stadt

696 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.