درس های تمرینی بخش ۱۴

ger5

در این بخش با کاربردهای مختلف ضمایر زبان آلمانی به ویژه ضمایر فاعلی آشنا می‌شویم.

در موقع تکرار تمرین‌ها به کاربردهای مختلف ضمیر Sie و همچنین تفاوت ضمیر فاعلی Ihr (دوم شخص جمع) و ضمیر ملکی Ihr (مال شما) توجه داشته باشید.

Ich bin Iraner.

.من ایرانی (مذکر) هستم

Ich bin Iranerin.

.من ایرانی (مونث) هستم

Bist du Deutscher?

آیا تو آلمانی هستی؟

Sind Sie Deutsche?

آیا شما (رسمی) آلمانی هستید؟

Wo seid ihr?

شما (جمع غیر رسمی) کجا هستید؟

Wir sind in Deutschland.

.ما در آلمان هستیم

Sie sind nicht weit von hier.

.آنها از اینجا دور نیستند

Wo ist Ihr Vater?

.پدر شما کجاست

Er ist in Hamburg.

او در هامبورگ است

Wo ist Ihre Freundin?

دوست تو (مونث) کجاست؟

Sie ist in Österreich.

او در اتریش است.

Wo ist Ihr Heft?

دفتر شما (رسمی) کجاست؟

Es ist zu Hause.

.آن) در خانه است)

1282 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.