درس های تمرینی بخش ۴

ger2

جمله‌های زیر را بلند تکرار کنید.

نام شما چیست؟

؟Wie heißen Sie

نام من تینا است.

Ich heiße Tina

نام پدر من کارل است.

Mein Vater heißt Karl

نام شما چیست؟

؟Wie heißen Sie

نام من روبرت است.

Ich heiße Robert

نام پدر من گرهارت است.

Mein Vater heißt Gerhardt

نام شما چیست؟

؟Wie heißen Sie

نام من ویلهلم است.

Ich heiße Wilhelm

نام پدر من ویلهلم است.

Mein Vater heißt Wilhelm

1231 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.