درس های تمرینی بخش ۹

ger2

سوالات بله/خیر و زیر را پرسیده و سپس به آنها جواب دهید.

آیا او عمو/دائی است؟

?Ist das der Onkel

بله, او عمو/دائی است.

.Ja, das ist der Onkel

نه, او عمو/دائی نیست.

.Nein, das ist nicht der Onkel

او پدر بزرگ است.

.Das ist der Großvater

آیا او یک دوست است؟

?Ist das ein Freund

بله, او یک دوست است.

.Ja, das ist ein Freund

نه, او یک دوست نیست.

.Nein, das ist kein Freund

او برادر من است.

.Das ist mein Bruder

آیا او مادر بزرگ است؟

?Ist das die Großmutter

بله, او مادر بزرگ است.

.Ja, das ist die Großmutter

نه, او مادر بزرگ نیست.

.Nein, das ist nicht die Großmutter

او عمه/خاله من است.

.Das ist meine Tante

آیا او یک دوست (مونث) است؟

?Ist das eine Freundin

بله, او یک دوست است.

.Ja, das ist eine Freundin

نه, او یک دوست است.

.Nein, das ist keine Freundin

او خواهر من است.

.Das ist meine Schwester

1171 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.