ضرب المثلهای انگلیسی که با حرف A شروع می شوند.

ضرب المثلهای انگلیسی که با حرف A شروع می شوند.

در این آموزش به جهت یادگیری بهتر زبان انگلیسی ، ضرب المثلهای انگلیسی که با حرف A شروع می شوند را همراه با ترجمه و یا معادل آن ها  در فارسی بیان می کنیم.

 

ضرب المثلهای انگلیسی

A poor workman blames his tools

ترجمه: کارگر بی‌مهارت، ابزار کارش را مقصر می‌داند.

مترادف فارسی: عروس نمی‌توانست برقصد، می‌گفت زمین کج است.

 

A bird in the hand is worth two in the bush

ترجمه

یک پرنده‌ در دست، بهتر از دو تا روی درخت است.

مترادف فارسی:

سرکه ی نقد به از حلوای نسیه. 

 

Absence makes the heart grow fonder

ترجمه:

دوری باعث علاقمندی می شود.

مترادف فارسی:

دوری و دوستی.  

 

A cat may look at a king

ترجمه:

شاید که گربه به شاهی نظر کند.

مترادف فارسی:

به اسب شاه گفته یابو.  

 

A coward dies a thousand times before his death. The valiant never taste of death but once

ترجمه:

ترسو هزار بار پیش از مرگ می‌میرد. آدم نترس فقط یکبار مزه ی مرگ را می‌چشد.

مترادف فارسی:

ترس برادر مرگ است.

مترادف فارسی:

ترسو مرد!  

 

A creaking door hangs longest." and "A creaking gate hangs long

ترجمه:

دری که غژغژ می‌کند عمرش بیشتر است.

مترادف فارسی:

اجل برگشته می میرد نه بیمار سخت.  

 

Actions speak louder than words

ترجمه:

صدای عمل رساتر از حرف است.

مترادف فارسی:

دو صد گفته چون نیم کردار نیست.  

 

Advice when most needed is least heeded

ترجمه:

هرجا که پند و اندرز لازم آید، کمتر گوش شنوا است 

 

A fool and his money are easily parted

ترجمه:

احمق و پولش به راحتی از هم جداشدنی هستند

مشابه فارسی:

تا ابله در جهانه، مفلس در نمیمانه  

 

A fox smells its own lair first." and " A fox smells its own stink first

ترجمه:

روباه بوی گندش را زودتر از دیگران استشمام می‌کند

مترادف فارسی:

چوب را که بلند کنی، گربه دزده فرار می‌کند 

 

A friend in need is a friend indeed

ترجمه:

به هنگام نیاز، دوست واقعی شناخته می‌شود.

مترادف فارسی:

دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان‌حالی و درماندگی  

 

After a storm comes a calm

ترجمه:

پس از طوفان، آرامش گسترده می‌گردد.  

 

After dinner sit a while, after supper walk a mile

ترجمه:

بعد از ناهار کمی استراحت کنید، بعد از شام یک کیلومتر راه بروید.

 

A good beginning makes a good ending

ترجمه:

یک شروع خوب، پایان خوبی در پی دارد.

 

A good man in an evil society seems the greatest villain of all

ترجمه:

انسان نیک در جمع اشرار، شریرترین آن‌ها به نظر می‌رسد.

مترادف فارسی :

با بدان منشین که صحبت بد/گرچه پاکی تو را پلید کند/آفتابی بدین بزرگی را/پاره ای ابر ناپدید کند.

 

A guilty conscience needs no accuser

ترجمه:

یک وجدان گناه‌کار به سرزنش دیگران محتاج نیست 

 

A jack of all trades is master of none

ترجمه:

کسی که همه کار انجام می‌دهد استاد هیچ‌ کاری نیست.

مترادف فارسی:

همه‌کاره و هیچ‌کاره.  

 

A miss by an inch is a miss by a mile

ترجمه:

لغزش در عمل چه یک اینچ، چه یک مایل

مترادف فارسی:

آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب  

 

A person is known by the company he keeps

ترجمه:

شخص به اطرافیانش شناخته می شود

مترادف فارسی:

تو اول بگو با کیان دوستی پس‌آنگه بگویم که تو کیستی

سعدی

 

A picture is worth a thousand words

ترجمه:

تصویر از هزاران جمله گویاتر است.

 

 

1231 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.