ضرب المثل و اصطلاحات زبان انگلیسی همراهد با ترجمه

ضرب المثل هاي حرف M

Men are not angles.

انسان فرشته نيست؛ بشر جايزالخطاست

Make an ass of him and load him

خرش کن و بارش کن

Man makes mistakes.

انسان جایز الخطاست، الانسان والنسیان

Men are best loved furthest off

دوری و دوستی؛ جدایی تا نباشد دوست قدر دوست کی داند

A man’s nature is known by his act

 شخصيت هر كس از روي رفتارش شناخته مي‌شود

Misery loves company

خرمن سوخته همه را خرمن سوخته خواهد

Money makes / begets money.

كه زر زر كشد در جهان گنج گنج؛ پول پول می‌آورد

Money doesn’t grow on trees.

پول كه علف خرس نيست؛ پول را از کاغذ نمی‌برند

Misfortunes tell us what fortune is.

قدر عافيت كسي داند كه به مصيبتي گرفتار آيد.

Money is the root of all evils.

پول ريشه تمام شرارتهاست؛ پول باعث همه بدبختی‌هاست

Measure twice, cut but once.

صد بار گز كن، يكبار پاره كن؛ قدر ثم اقطع

Many go out for wool, and come home shorn.

كوسه پي ريش رفت سبيلش را هم از دست داد

Make not your sauce before you have caught the fish.

خرس نزده پوست خرس مفروش

Make a silk purse out of a sow’s ear.

از یک چیز بی ارزش چیز با ارزشی ساختن

Measure for measure.

اندازه نگه دار که اندازه نکوست

Measure is treasure.

ميانه گزيني بماني به جاي

A man is rich according to what he is, not what he has.

توانگري به هنر است نه به مال

More haste, less speed.

آدم دستپاچه كار را دو بار انجام مي‌دهد

A man is known by the company he keeps.

بگو دوستت كيست تا بگويم كيستي

A man profits more by the sight of an idiot.

ادب از کی آموختی؟ از بی ادبان

A moneyless man goes fast through the market.

کسی که پول ندارد از بازار رفتن باکی ندارد

Man proposes, God disposes.

پدر خـواست و خدا نخـواست

برد کشتی آنجا که خواهد خدای       اگر جامـه بر تن درد ناخدای

هـر چـه دلـم خواست نه آن شد        هر چه خدا خواست همان شد

Many hands make light work.

يك دست صدا ندارد؛ با اتحاد و همکاری کار آسان می‌شود

Might is / makes right.

زورت بيش است، حرفت پيش است

ز نیرو بود مرد را راستی   ز سستی کژی آید و کاستی

Many a little / pickle makes a mickle.

قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود.

A miss as good as a mile.

آب كه از سر گذشت چه يك وجب چه صد وجب

A miss by an inch is a miss by a mile.

آب که از سر گذشت چه یک گز چه صد گز

Make hay while the sun shines.

تا آفتاب است علف را خشک کن.

چون تنورت گرم شد         آن به که بر بندی فطیر

Money can’t buy everything.

با پول نمي‌شود همه چيز را خريد.

Men are born the slaves of women.

مردان بردگان زنان هستند

Men must work, women must weep.

مردان باید کار کنند، زنان باید گریه کنند

Man can not live in this world alone.

انسان به تنهایی نمی‌تواند در این دنیا زندگی کند

Murder will out.

خون ناحق پنهان نمي‌ماند؛ قتل بر ملا می‌شود

Mum’s the word.

شتر دیدی ندیدی؛ ما را نادیده انگار؛  بین خودمان باشد.

Make ends meet.

خرج و دخل یکی کردن؛ مخارج زندگی را تنظیم کردن

Much bruit, little fruit.

در عمل کوش و هر چه خواهی پوش  تاج بر سر نه و علم بر دوش

The mill of God grind slowly.

خدا دير گير و سخت گير است؛ چوب خدا صدا ندارد

The more stupid the happier.

هر چه احمق تر، شادتر

عاقل مباش تا غم دیوانگان خوری  دیوانه باش تا غمت عاقلان خورند

Money makes the mare go.

کاری که پول می‌کند غول نمی‌کند؛ درهم مرهم است

Men are not to be measured in inches.

صـورت زيباي ظاهـر هيـچ نيست          اي برادر سيرت زيبا بيار

Men are blind in their own cause.

خار را در چشم دیگران می‌بیند تیر را در چشم خودش نمی‌بیند

A man’s wealth is his enemy.

دشمن انسان اموال انسان است؛ هر که زر دارد دشمن در بر دارد

A miser man is an unlucky man.

آدم بخیل بدبخت است؛ چون بخیلی ز خاک ره بتری

A man who is his own lawyer has a fool for his client.

هیچکس از پیش خود چیزی نشد؛ اگر مردی بده دل را به مردی

May chickens come cheeping.

هنوز از زرده تخم مرغ بيرون نيامده قدقد مي‌كند

The more one gets, the more he spends.

هر که دخلش بیشتر، خرجش بیشتر

The most fruitful branch is nearest the ground.

ابلیس را غرور منی خاکسار کرد؛ سر افرازی در سر افکندگی است

The more a man has, the more he desires.

گفت چشم تنگ دنیا دوست را      یا قناعت پر کند یا خاک گور

Muck and money go together.

پول و كثافتكاري با هم سرشته شده‌اند

Much meat, much malady.

با آنکه در وجود طعام است عیش نفس

        رنج آورد طعـام که بیش از قدر بود

More than enough is too much.

میانه گزینی بمانی بجای؛ ظهور نیکوئی در اعتدالست

More people know Tom fool than Tom fool knows.

سر خود را زیر برف بردن

A mouse may help a lion.

هر چيز كه خوار آيد، روزي بكار آيد

Money makes a man.

پول به آدم شخصيت مي‌بخشد

Money burns a hole in his pocket.

پول توی جیبش بند نمی‌شود

Money talks, bullshit walks.

زر کار کند مرد لاف زند؛ بی زر نتوانی که کنی با کس زور

Money is better than might.

زر بهتر از زور است؛ آدم بی زر مثل مرغ بی پر است

The man of knowledge has no wealth.

آنکه را دانش است ثروت نیست.

The more you have / get, the more you want.

حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر

The more you have, the more you have to lose.

دارایی بیشتر، زیان بیشتر

The more you know, the more you know, you don’t know.

تا بدآنجا رسید دانش من تا بدانم که همی نادانم.

از خلق جهان و هستی فانی ما     دانسته نشد بغیر نادانی ما

The madman is wise in his own affairs.

کور بکار خود بیناست؛ هر کسی مصلحت خویش نیکو می‌داند

Much would have more.

آزمند بودن، جاودان بندگي نمودن است؛ آز بگذار و پادشاهی کن

Meeting is the beginning of separation.

ملاقات آغاز جدایی است

Misfortunes find their way even on the darkest night.

بدبختی حتی در تاریک شب هم راه خود را پیدا می‌کند

Much travel is needed to ripen a man’s rawness.

اندر سفر کمال یابد خامی و بی هنری

March comes in like a lion, and goes out like a lamb.

طبل غازی بلند آواز و میان تهی

Minutes are worth more than money.

زمان با ارزشتر از پول است؛ وقت برتر از گوهر است

Malice drinks its own poison.

بد آید به پیش بد از کار بد؛ اگر بد کنی چشم نیکی مدار

Malice hurts itself most.

خبث خبیث به خودش بر می‌گردد؛ ظلم شاه رخنه آرد در پادشاهی

The More the merrier.

هر چه بيشتر باشيم بيشتر خوش مي‌گذرد.

Make one’s hair stand on end.

مو به تن کسی سیخ کردن؛ کسی را زهره ترک کردن

Make all the right noises.

شعار دادن؛ حرف‌های تو خالی زدن؛ لاف زدن

Make ado and have ado.

کلوخ انداز را پاداش سنگ است؛ جواب های، هوی است.

Money has many friends.

آنکه بر دینار دسترس ندارد در دنیا کس ندارد

Money is power.

هر كه را زَر در ترازوست زور در بازوست؛ پول قدرت است

Make do and mend.

سر کردن؛ به هر چه هست قناعت کردن

Misfortune never comes singly.

بدبختي كه مي‌آيد پشت سر هم مي‌آيد

Meat and mass never hindered man.

چو ميوه سير خوردي ، مشكن شاخ

Many dogs soon eat up a horse.

مورچگان را چو بود اتفاق     شير ژيان را بدرانند پوست

Marry in haste and repent at leisure.

ازدواج عجولانه، پشيماني جاودانه

Meekness is not weakness.

نرمی نشانه ضعف و ناتوانی نیست

Marriage is a lottery.

ازدواج مثل هندوانه سر بسته است

Much learning does make you mad.

آموختن زیاد منجر به دیوانگی می‌شود

Music is the voice of God.

موسیقی صدای خداست.

Man’s nature is his certificate and identify.

فطرت و سرشت هر کس سند هویت اوست

Manner makes man.

ادب مـرد به از دولـت اوسـت

A man is the master in his own house.

هر كس به شهر خويش بود شهريار خويش

A man’s not ready to die until he’s fit to live.

تا ز معصیت پاک نشوی، وارد خاک نشوی

Mother’s love never grow old.

مهر مادر هرگز پیر نمی‌شود؛ مادر را مهر نکاهد

A man’s home is his castle.

گدا در خانه خود شاه است؛ چهار ديواري، اختياري

A man without aim is like a clock without hands.

آدم بی هدف مثل ساعت بی عقربه است

A man greatness is measured by the number of his enemies.

بی هنر آنکه در آفاق کسش نیست حسود

A man without knowledge is like a bird without wings.

 آدم بی علم مثل پرنده بی بال است؛

هر که را علم نیست دولت نیست

Men make houses, women make homes.

مردها خانه‌ها را مي‌سازند و زنان گرمي به آنها مي بخشند.

Man does not live by bread alone.

زندگی فقط مادیات نیست؛

انسان علاوه بر حـوایج مادی به معنویات هم نیاز دارد

Man’s extremity is God’s opportunity.

وقت را غنيمت دان آنقدر كه بتواني

     حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی

The more you study, the more you know.

هر چقدر بیشتر مطالعه کنی بیشتر علم کسب می‌کنی

The man who is born in a stable is a horse.

پسر نوح با بدان بنشست و خاندان نبوتش گم شد

گر نشیند فرشته‌ای با دیو       وحشت آموزد و خیانت و ریو

The mistress stays at home from poverty.

خانه نشینی بی بی از بی چادری است

The middle course is the best.

خير الامور اوسطها، ميانه روي بهترين است

Money, money sweeter than honey.

پول از عسل هم شيرين‌تر است.

Money is round, and rolls away.

پول گِرد است و به هر جا قِل می‌خورد؛ قدرت در پول است

Money isn’t everything.

پول كه همه چيز نيست؛ با پول نمی‌توان همه چیز را بدست آورد

Many drops makes a flood.

قطره قطره جمع شود وانگهی سیلی شود.

Much science, much sorrow.

هر که او آگاهتر، رخ زرد‌‌تر؛ هر که او بیدارتر، رنجورتر

Money makes the wheels go round.

پول گره همه مشکلات را باز می‌کند؛ زر کار کند مرد لاف زند

The more noble the more humble.

چـو خواهي كه در قدر  والا رسي     ز شيب تواضع به بالا رسي

A man of words and not of deeds is like a garden full of weeds.

با علم اگر عمل نكني شاخ بي بري

Many kiss the hand they wish to cut off.

چو دستي نشايد گزيدن، ببوس   که با غالبان چاره زرقست و لوس

Many words will not fill a bushel.

شیرین نشود دهان به حلوا گفتن؛

با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود

چند ضرب المثل خاص

چند ضرب المثل خاص

I saw a saw that saw a saw.

دست بالاي دست بسيار است.

like likes like.

كبوتر با كبوتر باز با باز   كند     همجنس با همجنس پرواز

Don’t trouble troubles, until troubles trouble you.

سري كه درد نمي‌كند دستمال نبند.

A good food can put you in a good mood.

غذاي خوب مفرح جسم است و جان

ضرب المثل هاي حرف L

ضرب المثل هاي حرف L

Locking the stable door after the horses are gone.

نوشدارو  بعد از مرگ سهراب آوردن؛ دارو پس مرگ کی کند سود

چـون مـرده بـود هـزار دسـتان       چـــه ســود ز جلـوه گلـستان

Let the dead bury the dead.

خفته را خفته كي كند بيدار؛ مرده مرده را کی کند دفن

Lightning never strikes in the same place twice.

خانه دزد زده ايمن است؛ صاعقه دو بار در يك جا نمي‌زند

Let sleeping dogs lie.

چوب در لانه زنبور نكن؛ فتنه در خواب است بيدارش مكن.

ور تو بنشسته‌ای مکن فرهی   زانکه تو فتنه‌ای نشسته بهی

Let bygones be bygones.

گذشته ها گذشته است؛ آن قدح بشکست و آن پیمانه ریخت

ز آمده شادمان نباید بود          وز گذشته نکـرد باید یاد

Least said, soonest mended.

بسیار گوی بکاهد به گفتار خویش آبروی

Look before you leap.

زرع نكرده پاره نكن؛ بي گدار به آب نزن

Life is pleasant, death is peaceful.

زندگی لذت بخش است و مرگ آرام بخش

A leopard cannot change its spots.

عاقبت گرگ زاده گرگ شود        گر چه با آدمي بزرگ شود

هیچ صیقل نکو نداند کرد          آهنی را که بد گوهر باشد

بقيه در ادامه مطلب

ضرب المثل هاي حرف K

ضرب المثل هاي حرف K

Kings have long arms.

هر كه را زور در بازوست، زر در ترازوست

Kings can do no wrong.

هر عیب که سلطان بپسندد هنر است

Killing no murder.

هيچ خوني به ناحق ريخته نمي‌شود

Kill the goose that lays the golden eggs.

مرغ تخم طلا را كشتن؛ نان خود را آجر كردن

Knowledge is power.

بالاتر است آنكه داناتر است؛ توانا بود هر که دانا بود

Kick is the better of sarcasm.

لگد بهتر از نیش و کنایه است؛ کتک بزن و نق نزن

Kind deed never dies.

هر كه به نيكي عمل آغاز كرد         نيكي او روي بدو باز كرد

Kind hearts are more than coronets.

شخصيت فرد بالاتر از اصالت فرد است

به ریش نیست به ریشه است

Keep sb on the straight and narrow.

کسی را به راه راست هدایت کردن

Keep a thing seven years and you’ll always find a use for it.

هر چيز كه خوار آيد، روزي بكار آيد

Know your own faults before blaming others for theirs.

که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند؛ از عیب بگذر و بر هنر نگر

Keep no more cats than will catch mice.

برای گرفتن یک موش صد گربه نگه نمی‌دارند

در هر كاري اعتدال لازم است

Kissing goes by favour / favor.

زبان خوش مار را از سوراخ خود بیرون می‌آورد

Keep your shop and your shop will keep you.

چراغ از بهر تاريكي نگه دار

The king can do no wrong.

هر چه بگندد نمكش مي‌زنند     واي به روزي كه بگندد نمك

Knowledge causes prosperity.

علم مایه سعادت است؛ علم مایه خوشبختی است

علـم دریست نیـک با قیمـت      جهل دریست سخت بی درمان

نیست از علم جز سعادت نفس   نیست از حهل جـز شقاوت جان

Know sth like the back of one’s hand.

جایی یا چیزی را مثل کف دست خود شناختن

Keep one’s pecker up.

روحیه خود را حفظ کردن؛ خود را نباختن

Keep it under your hat.

به احدی چیزی نگو؛ با باد نیز مگوی

A kite rises against the wind.

بادبادك خلاف جهت باد بالا مي‌رود

Kill or set free; give me liberty or give me death.

یا بکش یا دانه ده یا از قفس آزاد کن

یا کشد صید خویش را صیاد          یا دهـد دانه یا کند آزاد

Kill two birds with one stone.

با يك تير دو نشان زدن؛ با یک گز دو فاخته زدن

Kill two flies with one flap.

با يك تير دو نشان زدن؛ به یک کرشمه دو کار کردن

Kill one to warn a hundred.

با کشتن یکی به جمع کثیری هشدار دادن؛ بند یکی پند دیگران است

Kindness brings its own reward.

هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید

نيكي كن و از بدي مينديش         نيك آيد نيك را فرا پيش

Keep your chin up.

با دل خونين لب خندان داشتن؛ خم به ابرو نياوردن

Know the ropes.

چم و خم کاری را بلد  بودن؛ فوت و فن کاری را دانستن

Know less, live long.

کمتر بدان بیشتر زندگی کن

احمق آسوده دل باشد، دانا پر درد

Knock on the wood.

گوش شیطان کر؛ بزنم به تخته؛ هفت الله اکبر

Know the tricks of the trade.

فوت و فن کار را بلد بودن؛ قلق کاری را دانستن

Know sth from cover to cover.

چیزی را از اول تا آخر دانستن؛ از الف تا یا بلد بودن

Keep the wolf from the door.

گلیم خود را از آب بیرون کشیدن؛ زندگی بخور و نمیری کردن

Keep up with the Joneses.

چشم و هم چشمي كردن؛ رقابت کردن

Keep your mouth shut and your ears open.

دهانت را ببند، گوشهايت را باز كن؛ گوش بزنگ بودن

Keep yourself from a reconciled enemy.

از دشمنی که با تو آشتی کند بپرهیز

Keep body and soul together.

قوت لايموت داشتن؛ بخور و نمير زندگي كردن

Keep one’s nose to the grindstone.

جان کندن، زحمت زیاد کشیدن، بکوب کار کردن

به جان کندن آید زر از کان تنگ   وزین کان به جان کندن آید به چنگ

Know which side one’s bread is buttered on.

نان را به نرخ روز خوردن؛ منافع خود را تشخيص دادن

A known mistake is better than an unknown truth.

اشتباه معلوم بهتر از حقیقت نامعلوم است

Know the ins and outs of sth.

فوت و فن کاری یا چیزی را خوب بلد بودن

Knowledge is the key of life.

علم کلید زندگی است؛ علم راه زندگی را می‌آموزد

چون تو با علـم آشنا گشتی      بگذری ز آب نیز بی کشتی

Keep your friends close and your enemies closer.

دوست را عزيز و دشمن را عزيزتر دار.

عـدو را به الطاف گـردن ببـند       كه نتوان بريدن به تيغ اين كمند

چو دشمن کرم بیند و لطف و جود    نیاید دگـر خبـث از او در وجـود

Knock and the door will be opened unto you.

بر در بسته چـو بنـشینـی بسی   عاقبـت بگشاید آن در را کسی

Knowledge is better than riches.

علم بهتر از ثروت است

علم بر سر تاج است مال بر گردن غل

Kindness begets kindness.

محبت، محبت می‌آورد؛ از محبت نار نوری می‌شود.

Knowledge is the lustrous light of wisdom.

دانش چراغ درخشان عقل است؛ علم دل تیره را فروغ دهد

علم دل را بجای جان باشد       سر بی علـم بدگمان باشد

Knowledge is a treasure but practice is the key to it.

دانش خزانه است و عمل کلید آن؛ نردبان پایه به ز علم و عمل

Knowledge without forbearance is like a candle without light.

علم بی حلم مثل شمع بی نور است

علم بی حلـم خـاک کوی بود     علـم با حلـم آبــروی بـود

Kindness, like grain, increase by sowing.

نیکی مانند دانه‌ای است که با کاشتن افزایش می‌یابد

Knowledge creates mysteries.

دانش باعث کشف ناشناخته هاست

Knowledge is the best charity.

ذکات علم نشرآن است

علم داری ز کس مدار دریغ       بر دل تشنگان ببار چو میغ

Knowledge in youth is wisdom in age.

کسب علم در جوانی خرد انسان است در پیری

Knowledge talks, wisdom listens.

دانش سخن می‌گوید و خرد گوش می‌کند

Kick over the traces.

نافرمانی کردن؛ سخن ناشنودن؛ تمرّد کردن

Kisses are the language of love.

بوسه زبان عشق است

ضرب لامثل هاي حرف J

ضرب المثل هاي حرف J

Jack of all trades, master of none.

آدم همه كاره، هيچ كاره است؛ آدم هزار پیشه کم مایه می‌شود

A jar’s mouth may be stopped, a man’s cannot.

در دروازه را می‌توان بست، ولی دهان مردم را نمی شود بست

Judge not, that ye be not judged.

عيب تو خواهي نگويد كس، عيب كس نگو

Justice is half religion.

انصاف نصف ايمان است؛ انصاف بالای طاعت است

بقيه در ادامه مطلب

ضرب المثل هاي حرف I

ضرب المثل هاي حرف I

It’s easy to be wise after the event.

معما چو حل گشت آسان شود

It’s a long lane that has no turning.

در هميشه روي يك پاشنه نمي‌چرخد

به یکسان نگردد سپهر بل       گهی شاد دارد گهی مستمند

If at first you don’t succeed, try, try again.

اگر بار اول موفق نشدي دوباره بكوش و بكوش و بكوش

If you can’t lick  /beat them, join them.

ز راهش نبردی به راهش برو ؛ با همای چه پهلو زند زغن

It’s an ill wind that blows nobody any good.

شنبه نحس است برای کس تا کس

بقيه در ادامه مطلب

ضرب المثل هاي حرف H

ضرب المثل هاي حرف H

He is richest that has fewest wants.

آدم قانع ثروتمند است

Half the truth is often a whole lie.

کل دروغ نصف حقیقت است

Hear God, and God will hear you.

حرف خدا را بشنو تا خدا حرفت را بشنود

He is not in his right mind.

عقلش را از دست داده است

His money burns around his pocket.

پولش در جيبش سنگيني مي‌كند

He knows one point more than the devil.

شیطان پیش او لنگه می‌اندازد

بقيه در ادامه مطلب

ضرب المثل هاي حرف G

ضرب المثل هاي حرف G

A good wine needs no bush.

اگر هست مــرد از هنر بهره ور   هنـر خـود بگوید نه صاحب هنر

Give a dog a bad name and hang him.

به سگ یک لقب بَد بِده بعد بکشش

گر سـر آزار داري، بهانه بسيار داري

God help those who help themselves.

از تو حركت، از خدا بركت

بقيه در ادامه مطلب

ادامه مطلب

[ پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ ] [ ۲۳:۵۲ ] [ حميد بخشي ]
۵ نظر
ضرب المثل هاي حرف F

ضرب المثل هاي حرف F

Faint heart never won fair lady.

عروس مملکت آن در كنار گيرد تنگ

   که بـوسه بر لب شمشیـر آبدار نـهد  

The First blow is half the battle.

ضربه اول نيمي از مبارزه است؛ شروع کار نیمی از کار است

بقيه در ادامه مطلب

ضرب المثل هاي حرف E

ضرب المثل هاي حرف E

Every dog is a lion at home.

سگ در خانه صاحبش شير است

Every light has its shadow.

در پی هر نوری سایه‌ای هست

هر گلي را خزاني در كمين است

 

ضرب المثل هاي حرف D

Deeds not words.

عمل مهم تر از حرف است؛ عمل میوه درخت است حرف برگ آن

آزادگي مرد بكار است نه گفتار   آن به كه عمل باشد و گفتار نباشد

Do well and have well.

نیکی کن و نیکی بین؛ نیک آید نیک را فرا پیش

هر كه به نيكي عمل آغاز كرد       نيـكي او روي بدو باز كـرد

 

ضرب المثل هاي حرف C

ضرب المثل هاي حرف C

Cross the stream where it is shallowest.

گره كز دست بگشايد چرا آزار دندان را

Charity begins at home.

چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است

بقيه در ادامه مطلب

ضرب المثل هي حرف B

ضرب المثل هاي حرف B

Bad actions lead to worse reactions.

     گندم نبری به خانه چون جو کاری

Better bad now than worse later.

جنگ اول به از صلح آخر

Bad news travels fast; Ill news comes a pace.

خبر بد زود پخش مي‌شود؛ اخبار بد زود منتشر می‌شود

A bad workman always blames his tools.

کارگر کار بلد نیست می‌گوید ابزار خراب است

A bad shearer / reaper never had a good sickle.

عروس نمي‌تواند برقصد مي‌گوید اتاق كج است

وقتی زمین سفت است گاو از چشم گاو می‌بیند

Barking dogs seldom bite.

سگ لاینده، گیرنده نبود؛ سگی که پارس می‌کند گاز نمی‌گیرد

بقيه در ادامه مطلب

ضرب المثل هاي حرف A

ضرب المثل هاي حرف A

Actions speak louder than words.

به عمل كار برآيد به سخنداني نيست

Any port in a storm.

در بيابان لنگه كفش كهنه نعمت است

Act so in the Wally that need not fear those who stand on the hill.

آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است.

بقيه در ادامه مطلب

 

چند اصطلاح در زبان انگليسي

۱٫ I think you’ve lost your mind.

۲٫ Nice to have met you.

۳٫ Don’t get my monkey up.

۴٫ I’m back on cigarettes.           

۵٫ Which side are you on?

۶٫ It’s not on straight.

۷٫ I’m on a new subject.

۸٫ Your plan is a good one.

۹٫ I read the book from A to Z.

۱۰٫ Don’t use a term of abuse.

۱۱٫ Do you think it advisable to wait?

۱۲٫ Something is afoot.

۱۳٫ I sweat like a pig when I work hard.

۱۴٫ Look alive!

۱۵٫ Come along and see me sometime.

۱۶٫ She is amazingly clever.

۱۷٫ Amazingly, no one was hurt.

۱۸٫ He is an angry young man.

۱۹٫ It would appear.

۲۰٫ Try to keep him at arm’s length.

ترجمه فارسي جملات و اصطلاحات فوق

 

۱٫ فکر می‌کنم تو عقلت را از دست داده‌ای.

۲٫ خوشحالم که تو را دیدم/ ملاقات کردم.

۳٫ روی سگ منو بالا نیار؛ عصبانی‌ام نکن.

۴٫ دوباره سیگار کشیدن را شروع کردم.

۵٫ طرف کی هستی؟ طرف که را می‌گیری؟

۶٫ درست سر‌جاش قرار نگرفته است؟ کج است.

۷٫ روی موضوع جدیدی کار می‌کنم.

۸٫ نقشه‌ات نقشه خوبی است.

۹٫ کتاب را از اول تا آخر خواندم.

۱۰٫ فحش و ناسزا نگو؛ بد و بیراه نگو.

۱۱٫ فکر می‌کنی صلاح است که صبر کنیم؟

۱۲٫ یک اتفاقی دارد می‌افتد.

۱۳٫ خیلی عرق می‌کنم وقتی سخت کار می‌کنم.

۱۴٫ بجنب! عجله کن! شتاب کن!

۱۵٫ وقت کردی سری به ما بزن.

۱۶٫ خیلی باهوش است.

۱۷٫ عجب اینکه هیچ کس آسیب ندید.

۱۸٫ جوان سرکشی است.

۱۹٫ به نظر می‌رسد که؛ انگار که

۲۰٫ سعی کن از او دوری کن؛ خیلی به او رو نده.

6676 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.