فعل امری برای ضمیر tú (تو) در زبان اسپانیایی

فعل امری برای ضمیر tú (تو)

در این آموزش قصد داریم تا فعل امری برای ضمیر tú (تو) در زبان اسپانیایی را بررسی کنیم. بعضی از فعل های امری ضمیر tú با قاعده و بعضی دیگر بی قاعده هستند. در ادامه این افعال را با هم می خوانیم.

فعل امری برای ضمیر tú (باقاعده)

برای به دست آوردن فعل امری برای ضمیر tú در اسپانیایی:

– مصدر های نوع اول (ar) :
حذف علامت مصدری و اضافه کردن پسوند a
مثلا:
hablar صحبت کردن

hablar – ar = habl

habl + a = habla صحبت کن

– مصدر های نوع دوم و سوم (er, ir) :
حذف علامت مصدری و اضافه کردن پسوند e
correr دویدن

correr – er = corr
corr + e = corre بدو

escribir نوشتن

escribir – ir = escrib
escrib + e = escribe بنویس

مثال هایی دیگر:

ar
خریدن comprar
بخر compra

ادامه دادن continuar
ادامه بده continua

کمک کردن ayudar
کمک کن ayuda

قبول کردن aceptar
قبول کن acepta

پرسیدن preguntar
بپرس pregunta

نگاه کردن mirar
نگاه کن mira

گوش کردن escuchar
گوش کن escucha

er, ir
باور کردن، فکر کردن creer
باور کن، فکر کن cree

 خواندن leer
بخوان lee

خوردن comer
بخور come

قول دادن prometer
قول بده promete

دانستن saber
بدان sabe

آوردن traer
بیار trae

نوشتن escribir
بنویس escribe

زندگی کردن vivir
زندگی کن vive

باز کردن abrir
باز کن abre

ترجمه کردن traducir
ترجمه کن traduce

 

فعل امری برای ضمیر tú (بی قاعده)

بی قاعده های فعل امری برای ضمیر tú را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱ – بی قاعده هایِ مشابه بی قاعده های حال ساده:
مصدرهایی که در حال ساده به این شکل بی قاعده هستند که حرف e تبدیل به ie یا i می شود و یا حرف o تبدیل به ue می گردد.
بی قاعدگی این فعل ها، به همان شکل در امری هم تکرار می شود.

شروع کردن empezar
شروع میکنم empiezo
شروع کن empieza

خواستن querer
میخواهم quiero
بخواه quiere

درخواست کردن pedir
درخواست میکنم pido
درخواست کن pide

توانستن poder
می توانم puedo
بتوان puede

۲ – کاملا بی قاعده. بی قاعده هایی که مشابهِ فعل های دیگه نیستند، شکل خاص خود را دارند.
که از مهمترین آن ها می شود به این افعال اشاره کرد:

انجام دادن hacer
انجام بده haz

گذاشتن poner
بگذار pon

داشتن tener
داشته باش ten

خارج شدن salir
خارج شو sal

آمدن venir
بیا ven

رفتن ir
برو ve

بودن ser
باش sé

گفتن decir

بگو di

مطالب مرتبط 

برای مشاهده آموزش های بیشتر به آموزش زبان اسپانیایی مراجعه کنید.

1109 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.