فعل امری برای ضمیر vosotros/as (تو) در زبان اسپانیایی

فعل امری برای ضمیر vosotros/as (تو)

در آموزش های قبل با فعل امری برای ضمیر tú (تو) در زبان اسپانیایی آشنا شدیم .در این آموزش قصد داریم تا فعل امری برای ضمیر vosotros/as (تو) را آموزش دهیم.

برای به دست آوردن فعل امری برای ضمیر vosotros/as در اسپانیایی باید به صورت زیر عمل کنیم.

– مصدر های نوع اول (ar) :
حذف علامت مصدری و اضافه کردن پسوند ad
مثلا:

صحبت کردنhablar

hablar – ar = habl
صحبت کنید habl + ad = hablad

– مصدر های نوع دوم (er) :

حذف علامت مصدری و اضافه کردن پسوند ed

دویدنcorrer
correr – er = corr
  بدویدcorr + ed = corred

مصدر های نوع سوم (ir) :
حذف علامت مصدری و اضافه کردن پسوند id

 نوشتنescribir
escribir – ir = escrib
بنویسیدescrib + id = escribid

مثال هایی دیگر:

ar
خریدن comprar
بخرید comprad

 ادامه دادن continuar
ادامه بدهید continuad

 کمک کردن ayudar
کمک کنید ayudad

 قبول کردن aceptar
قبول کنید aceptad

 پرسیدن preguntar
بپرسید preguntad

 نگاه کردن mirar
نگاه کنید mirad

گوش کردن escuchar
گوش کنید escuchad

 بودن estar
باشید estad

er
باور کردن، فکر کردن creer
باور کنید، فکر کنید creed

 خواندن leer
بخوانید leed

 خوردن comer
بخورید comed

 قول دادن prometer
قول بدهید prometed

 دانستن saber
بدانید sabed

 آوردن traer
بیارید traed

 بودن ser
باشید sed

 توانستن poder
بتوانید poded

 خواستن querer
بخواهید quered

ir
بالا رفتن، بالا بردن subir
بالا بروید، بالا ببرید subid

 زندگی کردن vivir
زندگی کنید vivid

 باز کردن abrir
باز کنید abrid

 ترجمه کردن traducir
ترجمه کنید traducid

 رفتن ir
بروید id

در افعال امری برای ضمیر vosotros/as  برخلاف افعال امری برای ضمیر tú (تو) بی قاعدگی وجود ندارد و همه ی افعال این ضمیر برای امری شدن از حالت های فوق تبعیت می کنند.

1203 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.