جهت دریافت مدرک تافل فوری و گرفتن مشاوره با شماره 09360402976 تماس بگیری

آموزش فعل امری برای ضمایر usted و ustedes در زبان اسپانیایی

آموزش فعل امری برای ضمایر  usted (شما-محترمانه) و ustedes (شما-محترمانه-جمع) در زبان اسپانیایی

در گذشته فعل امری را برای ضمایر و vosotros/as آموختیم حال در این آموزش قصد داریم تا فعل امری برای ضمایر  usted (شما-محترمانه) و ustedes (شما-محترمانه-جمع) در زبان اسپانیایی مطرح کنیم. برای به دست آوردن فعل امری برای  این ضمایر در اسپانیایی به صورت های زیر عمل می کنیم.

فعل امری

– مصدر های نوع اول (ar) :

حذف علامت مصدری و اضافه کردن پسوند e و en
مثلا:
hablar صحبت کردن، حرف زدن

hablar – ar = habl
habl + e = hable
habl + en = hablen

صحبت کنید (usted) hable
صحبت کنید (ustedes) hablen

 

– مصدر های نوع دوم و سوم (er, ir) :

حذف علامت مصدری و اضافه کردن پسوند a و an
مثلا:
leer خواندن

leer – er = le
le + a = lea
le + an = lean

بخوانید (usted) lea
lean بخوانید (ustedes)

escribir نوشتن

escribir – ir = escrib
escrib + a = escriba
escrib + an = escriban

بنویسید (usted) escriba
بنویسید (ustedes) escriban

مثال هایی دیگر:

         ar 

خریدن comprar
بخرید (usted) compre
بخرید (ustedes) compren

 ادامه دادن continuar
ادامه بدهید (usted) continue
ادامه بدهید  (ustedes) continuen

 کمک کردن ayudar
کمک کنید (usted) ayude
کمک کنید (ustedes) ayuden

 قبول کردن aceptar
قبول کنید (usted) acepte
قبول کنید (ustedes) acepten

 پرسیدن preguntar
بپرسید (usted) pregunte
بپرسید (ustedes) pregunten

 نگاه کردنmirar
نگاه کنید (usted) mire
نگاه کنید (ustedes) miren

 گوش کردن escuchar
گوش کنید (usted) escuche
گوش کنید (ustedes) escuchen

  er, ir

 باور کردن، فکر کردن creer
باور کنید، فکر کنید (usted) creea
باور کنید، فکر کنید (ustedes) creean

 خوردن comer
بخورید (usted) coma
بخورید (ustedes) coman

 قول دادنprometer
قول بدهید (usted) prometa
قول بدهید (ustedes) prometan

 زندگی کردن vivir
زندگی کنید (usted) viva
زندگی کنید (ustedes) vivan

 دریافت کردن recibir
دریافت کنید (usted) reciba
دریافت کنید (ustedes) reciban

 باز کردنabrir
باز کنید (usted) abra
باز کنید (ustedes) abran

 تصمیم گرفتنdecidir
تصمیم بگیرید(usted) decida
تصمیم بگیرید(ustedes) decidan

1660 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.