مهمترین فعل های زبان اسپانیایی

فعل های ser و estar در زبان اسپانیایی

دو فعل ser و estar از مهم ترین فعل های زبان اسپانیایی هستند.
این دو فعل معادل to be در انگلیسی می باشند.
دقت کنید که چگونه دو جمله ی زیر در زبان انگلیسی می توانند معناهای متفاوت داشته باشند.

.The apple is green

این سیب نرسیده است.

.The apple is green

رنگ این سیب سبز است.

مورد اول در مورد شرایط و وضعیت سیب صحبت می کند. این سیب سبز است، چون هنوز نرسیده است. وقتی که شرایط سیب عوض شود سیب خواهد رسید. اون مدت زیادی سبز نخواهد ماند و خواهد رسید.
مورد دوم درباره ی یک ویژگی ذاتی سیب صحبت می کند. رنگ سیب سبز است. این سیب خاص، حتی بعد از رسیدن نیز سبز باقی خواهد ماند.

فعل اسپانیایی


در اسپانیایی فعلهای متفاوتی بسته به اینکه سخنران در مورد شرایط (وضعیت) یا در مورد کیفیت ذاتی یک چیز صحبت می کند، وجود دارند.

.La manzana está verde

سیب سبز است (سیب نرسیده است)….در مورد شرایط سیب صحبت می کند.

.La manzana es verde

سیب سبز است … در مورد یک ویژگی ذاتی سیب صحبت می کند(رنگ سیب)

توجه کنید که چگونه صفت verde معنی جمله را عوض می کند، که البته بستگی به استفاده از ser و estar دارد.

.La manzana está verde

verde = unripe شرایط و وضعیت سیب

.La manzana es verde

verde = color Green یک ویژگی ذاتی سیب

برای اینکه در مورد شرایط و وضعیت یک چیز صحبت کنیم از estar استفاده می کنیم. estar یک فعل بی قاعده است بنابراین باید صرف آن را حفظ کنید.

estar
estoy
estás
está
estamos
estáis
están

برای اینکه در مورد ویژگی ذاتی یک چیز صحبت کنیم از فعل ser استفاده میکنیم. Ser همچنین یک فعل بی قاعده است و صرف آن باید حفظ شود:

ser
soy
eres
es
somos
sois
son

اگر در مورد what something صحبت می کنید از فعل ser استفاده کنید. اگر درباره ی how something صحبت میکنید از فعل estar استفاده کنید.

?What is she like
.She is quiet
:ser
.Ella es callada

?How is she acting
.She is being quiet
:estar
.Ella está callada

تفاوت ser و estar

ماهیت یک چیز ser، یا وضعیت یک چیز estar است. برای افراد غیر بومی (افراد غیر از کشورهای اسپانیایی زبان) تشخیص اینکه چه زمانی از هر کدام از این دو فعل استفاده کنند اغلب مشکل است. بنابراین حداقل این کار را می توانیم انجام دهیم که موارد استفاده ی هر کدام از این دو فعل را بدانیم. قواعد امروز موارد استفاده از فعل ser را نشان می دهد.

از ser  برای بیان ساعت، روز و تاریخ استفاده می شود:

hour, day, and date

?¿Qué hora es

ساعت چنده؟

.Son las dos

ساعت ۲ است

?¿Qué día es hoy

امروز چندشنبه است؟

.Hoy es lunes

امروز دوشنبه است.

?¿Qué fecha es hoy

امروز چندمه؟

.Es el cinco de mayo

پنجم ماه می است.

از ser  برای بیان محل تولد به کار میرود:

.place of origin

?¿De dónde eres tú

تو کجایی هستی؟

.Soy de Colombia

از کلمبیا هستم.

از ser  برای بیان اشتغال به کار میرود:

?¿Cuál es tu trabajo

چیکار میکنی؟ شغلت چیه؟

Soy carpintero

نجار هستم.

از ser  برای بیان ملیت استفاده می شود:

?¿Es ella puertorriqueña

آیا او از پورتوریکو است؟

.No, es guatemalteca

نه، او از گوآتمالا است.

از ser  برای بیان وابستگی های مذهبی و سیاسی استفاده می شود:

.religious or political affiliation

.¿Son los García bautistas? No, son católicos

?¿Es el gobierno socialista

آیا او سوسیالیست است؟

.No, es comunista

نه کمونیست است.

از ser  برای بیان مواد اولیه که یک چیز از آن ساخته شده است استفاده می شود:

?¿De qué material es la mesa

این میز از چه چیزی ساخته شده است؟

.Es de madera

از چوب ساخته شده است.

از ser  برای بیان مالکیت استفاده می شود:

?¿De quién es la pluma

آن مداد چه کسی هست؟

.Es de Emilio

از امیلیو است.

از ser  برای بیان روابط بین یک شخص با دیگری مورد استفاده قرار می گیرد:

?¿Quién es Rogelio

روخلیو کیه؟

.Es el esposo de Marta

او همسر مارتا است.

از ser  برای بیان کردن بعضی از عبارت های غیر شخصی خاص استفاده می شود:

.Es importante practicar cada día
.It’s important to practice every day

.Es necesario hablar mucho
.It’s necessary to speak a lot

از ser  برای بیان اینکه یک اتفاق کجا رخ داده است استفاده می شود:

.La película es en el cine
.The movie is at the theatre

.La fiesta es en el club Fantástico
.The party is in the Fantastic Club

از ser  همراه با صفات برای بیان ویژگی های ذاتی و اساسی به کار می رود:

.Miguel es un hombre sincero

میگوئل یک مرد بی ریا است.

.También es guapo

او همچنین خوش قیافه است.

موارد استفاده ser

بیایید یکبار دیگر با هم مرور کنیم، ser برای موارد زیر استفاده می شود:
۱)  ساعت، روز و تاریخ
۲)  محل تولد
۳)  شغل
۴)  ملیت
۵)  وابستگی های سیاسی و مذهبی
۶)  متریالی که یک چیز از آنها ساخته شده است.
۷)  مالکیت
۸)  رابطه ی یک فرد با دیگری (ارتباطات خویشاوندی)
۹)  عبارات غیرشخصی خاص
۱۰)   محل رویداد یک اتفاق
۱۱)   ویژگی های ذاتی

3597 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.