کلمات و مهم و پرکاربرد روسی همراه با ترجمه

احوالپرسی ها

ترجمه روسی

ترجمه فارسی

توضیحات

Здравствуйте!

درود!

رسمی، در هر زمان به کار می رود.

Доброе утро.

صبح به خیر.

Добрый день.

عصر به خیر.

Добрый вечер.

غروب به خیر.

Привет.

سلام.

غیر رسمی

Как поживаете?

حالتان چه طور است؟

کمی رسمی

Как поживаешь?

چه طوری؟

غیر رسمی

Прекрасно. А ты?

خوبم. شما چه طوری؟

غیر رسمی

Рад тебя видеть.

خوشحالم دیدمتون.

غیر رسمی، توسط مرد گفته می شود.

Рада тебя видеть.

خوشحالم دیدمتون.

غیر رسمی، توسط زن گفته می شود.

Рад Вас видеть.

خوشوقتم.

رسمی، توسط مرد گفته می شود.

Рада Вас видеть.

خوشوقتم.

رسمی، توسط زن گفته می شود.

Я тоже рад Вас видеть.

من هم خوشوقتم.

رسمی، توسط مرد گفته می شود.

Я тоже рада Вас видеть.

من هم خوشوقتم.

رسمی، توسط زن گفته می شود.

Что нового?

تازه چه خبر؟

Спасибо, хорошо.

خوبم، ممنون.

А у Вас?

(در ادامه قبل) شما چطوری

Так себе.

نه خوبم و نه بد.

Как обычно.

مثل همیشه.

Неплохо.

بد نیستم.

Неплохо.

خوب نیستم.

نسبت های خانوادگی

ترجمه روسی

ترجمه فارسی

Отец

پدر

Мать

مادر

Папа

بابا

Мама

مامان

Брат

برادر

Сестра

خواهر

Сын

پسر

Дочь

دختر

Жена

همسر

Муж

شوهر

Родители

والدین

Дети

فرزندان

Ребенок

فرزند

Бабушка

مادربزرگ

Дедушка

پدربزرگ

мужчина

مرد

женщина

زن

невеста

عروس

жених

داماد

تقویم

ترجمه روسی

ترجمه فارسی

Суббота

شنبه

Воскресенье

یک شنبه

Понедельник

دو شنبه

Вторник

سه شنبه

Среда

چهارشنبه

Четверг

پنج شنبه

Пятница

جمعه

Январь

ژانويه

Февраль

فوریه

Март

مارس

Май

آوریل

Июнь

ژوئن

Июль

ژوئیه

Август

اوت (آگوست)

Сентябрь

سپتامبر

Октябрь

اکتبر

Ноябрь

نوامبر

Декабрь

دسامبر

Сегодня

امروز

Завтра

فردا

Вчера

دیروز

День

روز

Неделя

هفته

Месяц

ماه

Год

سال

اعداد و ارقام

ترجمه روسی

ترجمه فارسی

 один

۱ یک

 два

۲ دو

 три

 ۳ سه

 четыре

 ۴ چهار

 пять

 ۵ پنج

 шесть

 ۶ شش

 семь

 ۷ هفت

 восемь

 ۸ هشت

 девять

 ۹ نه

десять

 ۱۰ ده

 одиннадцать

۱۱ یازده

 двенадцать

 ۱۲ دوازده

 тринадцать

 ۱۳ سیزده

 четырнадцать

 ۱۴ چهارده

 пятнадцать

 ۱۵ پانزده

 шестнадцать

 ۱۶ شانزده

 семнадцать

 ۱۷ هفده

 восемнадцать

 ۱۸ هیجده

 девятнадцать

 ۱۹ نوزده

 двадцать

 ۲۰ بیست

 тридцать

 ۳۰ سی

 сорок

 ۴۰ چهل

 пятьдесят

 ۵۰ پنجاه

 шестьдесят

 ۶۰ شصت

 семьдесят

 ۷۰ هفتاد

 восемьдесят

 ۸۰ هشتاد

 девяносто

 ۹۰ نود

 сто

 ۱۰۰ صد

 двести

 ۲۰۰ دویست

 триста

 ۳۰۰ سیصد

 четыреста

 ۴۰۰ چهارصد

 пятьсот

 ۵۰۰ پانصد

 шестьсот

 ۶۰۰ ششصد

 семьсот

 ۷۰۰ هفتصد

 восемьсот

 ۸۰۰ هشتصد

 девятьсот

 ۹۰۰ نهصد

 тысяча

 ۱,۰۰۰ هزار

 миллион

 ۱,۰۰۰,۰۰۰ یک میلیون

 миллиард

 ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ یک میلیارد

 

1215 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.