موسسه آموزشی سرزمین زبان
 

    پکیج طلایی


به خاطر سپاری لغات مشکل زبان انگلیسی با این روش حل شد


 تمام لغات مورد نیاز برای کنکورها و ازمونهای مختلف  زبان انگلیسی

کافیست قبل از تهیه این مجموعه مثال ها را ببینید

برای نمایش جزئیات بیشتر کلیک کنید
 
خرید محصولات آموزش زبان


 
نام کتاب: essential Idioms in english
فرمت کتاب :  PDF
این کتاب در ۶۳ صفحه که شامل برخی از پزکاربردترین اصطلاحات انگلیسی از انتسارات  لانگمن می باشد ارائه شده است .در ضمن تعدادی اصطلاح نیز در این پست قرار داده شده است تا در حین دانلود کتاب این اصطلاحات پرکاربرد همراه معنی فارسی آن ها را نیز یاد بگیرید.
 
1.
24/7  (Twenty four seven)  All the time
 
  این اصطلاح به معنی همیشه و در همه حال می باشد. منظور از ۲۴ همان ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ همان ۷ روز هفته می باشد. 
 
Jack watches TV 24/7 .                                جک همیشه در حال تماشای تلویزیون می باشد
 

 

 
2.
 
Average Joe 
 
 این اصطلاح برای افراد عادی و معمولی که مانند بقیه می باشد استفاده می شود.
 
That man is an average Joe, he likes soccer and hates to cook.
 
آن مرد یک آدم معمولی مانند بقیه می باشد و فوتبال را دوست دارد و از آشپزی متنفر است.
 
 

 

 
3.
 
 All ears                                                                                       با دقت و حواس جمع گوش دادن                                                                               
 
 
 
Listening carefully
 
 
 
I was all ears as he started telling the story.

 

وقتی او شروع به گفتن ماجرا کرد، من با دقت در حال گوش دادن بودم
 
 
 
4.
 
All-nighter                                                             شب بیداری -تمام شب را بیدار ماندن برای کاری مانند درس خواندن                                            
 
A study or work session that goes through the night                                      
 

 I pulled an all-nighter to study for my math exam.          

 

     من شب بیداری کشیدم تا برای امتحان ریاضی بخوانم

 

 

 
 *** توجه کنید برای این کلمه فعل pull استفاده می شود

 

 

 

 
 
 5.
 

 At the end of your rope                                                         

 

                      به آخر خط رسیدن     

 

 

 
 
 To be out of options or alternative courses of action; to be stuck in a bad situation.
 
 I'm at the end of my rope — I lost my job, my car died, and I don't have any money in the bank.
 
 
 
من به آخر خط رسیدم…شغلم را از دست دادم، ماشینم خراب شد و هیچ پولی در بانک ندارم.

 

 

 

 
 6.
 
 

 Basket case       

 

                                                                           عقل خود را از دست دادن -بیچاره شدن-به درد نخوردن

 

 

 

 
 Crazy; hopelessly broken down
 
 
 The corporation was such a basket case that the owners had to shut it down.
 
 
شرکت به قدری بدرد نخور بود که صاحبانش مجبور شدند آن را تعطیل کنند.

 

 

 

 
7-
 
Catch some Z's
 
 چرت زدن ،  خوابیدن

To get some sleep, to nap

 

 

 
 
 

I think I'll stay home tonight and catch some z's.

 

فکر کنم امشب خانه بمانم و کمی بخوابم.

 

 

 

 

 

 

 
 
8-

 

Cold feat

 

ترسیدن، دلهره داشتن

 

Loss of courage, fear
The investors got cold feet and called off the deal.
 
سرمایه داران ترسیدن و قرارداد را منتفی کردند.

 

 

 

              

 

                                              

 

 

-9
Cut the deal
 
قرار دادن بستن
 
To make an agreement.
 
The investors cut the deal with that company
 
سرمایه داران با آن شرکت قرارداد بستند
 
 

 

 
  -10 
 
Dressed to kill
 
شیک پوشی
 
Wearing fashionable clothes 
 
She is really dressed to kill, everybody is looking at her.
 
او واقعا شیک پوشیده است، همه به او نگاه می کنند
 

 

 
 
-11
 
Fall for 
 
گول خوردن /عاشق کسی یا چیزی شدن
 
To develop intense feelings for someone
 
To be fooled/ To believe a false story
 
 
I fell for that advertisement 
 
من گول آن تبلیغات رو خوردم.
 

 

-12
 
Five 'O clock shadow
 
ته ریش مردها که در ساعات آخر روز بیشتر می شود/ ته ریش
 
facial stubble
 
Even though he shaves every morning, he gets a five 'O clock shadow by lunchtime
 
 
با اینکه او هر روز صبح اصلاح می کند، باز تا زمان ناهار ته ریش دارد
 

 

 
13-

 

Fuzz

 

پلیس

 

The police

 

 
He was afraid the fuzz would catch him after he robbed that lady.

 

 

 

او می ترسید که پلیس او را که از آن زن دزدی کرده بود دستگیر کند

 

 
 
14-
 
Go bananas
 
به خاطر خشم کنترل خود را از دست دادن/ دیوانه شدن
 
To lose control
 
To go crazy
 
 
Joe went bananas when he found out that he was not going to get a raise.

 

 

 

جو وقتی فهمید که قرار نیست ترفیع بگیرد حسابی از کوره در رفت
.
 
 
 
 
 
 
 
15-
 
Goner
 
کسی که مرده و یا در حال مرگ می باشد، خراب شدن 
 
Someone who is dead or is going to die soon, something that is ruined
 
 
That website is a goner.
 
آن سایت بی مصرف است.
 
 
 
 
 
 
 
16-
 
Grass
 
ماری جوانا یا هر گیاه مخدر دیگر
 
Marijuana, a plant that is smoked
 
A lot of criminals love to smoke grass
 
خیلی از خلافکاران به کشیدن ماری جوانا علاقه دارند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-
 
Green thumb
 
استعداد و توانایی برای باغبانی و یا نگهداری از گیاهان
 
A special talent for gardening
 
 
Look at Tina's amazing garden, she sure has a green thumb.
 
باغچه فوق العاده تینا را ببین، او واقعا در باغبانی مهارت دارد.

 

 
 
 
18-
 
has-been
 
کسی که دیگر مشهور نیست و یا در کار خود مهارت ندارد
 
Someone who is no longer successful or popular
 
He used to sing in that band, but now he's a has-been, working as a waiter.
 
او قبلا خواننده آن گروه موسیقی بود ولی الان دیگر مشهور نیست و به عنوان یک پیشخدمت کار میکند
 
 
 
 
 
 
 
 
19-
 
Have a screw loose
 
دیوانه بودن و یا نورمال و عادی رفتار نکردن
 
To be a little bit crazy or not acting normally
 
Ever since Jim's mother died, he has had a screw loose.
 
از وقتی که مادر جیم فوت کرده، او کمی عقل خود را از دست داده است.
 
 
 
 
 
 
 
20-
 
Hit the road
 
رفتن، راهی شدن، به خانه برگشتن
 
To leave, to go home
 
It's getting late, I should hit the road
 
دیگه دیر شده است، بهتر است من به خانه برگردم
 
 
 
 
 
21-
 
Hole in the wall
 
 مکانی کوچک و یا مغازه ای ساده مانند مغازه های زیرپله ای
 
A small, simple place like a restaurant or a shop.
 
 
My favorite Italian restaurant is just a hole in the wall, but the food is excellent.
 
رستوران ایتالیایی مورد علاقه من جای خیلی ساده ای است ولی غذایش عالی
 
 
 
 
 
 
22-
 
Homey
 
یک دوست خوب و صمیمی
 
A good friend
 
Jack is my homey, I've known him for over ten years
 
جک دوست صمیمی من است، من او را بیش از ده سال است که می شناسم
 
 
 
 
 
 
 
23-
 
Hype
 
سر و صدا و تبلیغ زیاد برای چیزی
 
Loud advertisement and promotion for something
 
 
 
The new movie is getting a lot of hype
 
فیلم جدید سر وصدای زیادی به پا کرده
 
 
 
24- 
 
In someone's hair
 
اذیت و آزار کردن 
 
Constantly annoying and bothering someone
 
 
 
My little sister is always getting in my hair
 
خواهر کوچکم همیشه در حال اذیت کردن است
 
.
 25-
 
Jane Doe
 
زنی ناشناس، زنی که نمونه یک زن معمول آمریکایی می باشد
 
A unidentified woman, a typical American woman
 
 
The police found Jane Doe in the back of a car.
 
پلیس یک زن ناشناس را پشت ماشینی پیدا کرد
 
 
26-
 
 
Jump ship
 
کار و شغل خود را ول کردن
 
To leave your job
 
 
When the company announced that it is losing money, many of its employees jumped ship.
 
وقتی شرکت اطلاع داد که در حال از دست دادن پول است، بسیاری از کارمندانش کار خود را ول کردند.
 
 
 
 
27-
 
 
Junk food
 
غذای حاضری و یا تنقلات
 
Food that has no or little nutrition value.
 
 
If  you want to lose wait, you need to stop eating junk food.
 
اگه می خواهی وزن کم کنی، بهتر  است از خوردن تنقلات صرف نظر کنی.
 
 
28-
 
know-it-all

 

کسی که فکر می کند همه چیز را می داند

 

A person who thinks they know everything
 
 
Jane is a know-it-all.
 
 
 جین فکر می کند همه چیز را می داند.
 
 
29-
 
 
No-brainer
 
کاری ساده که نیاز به فکر و یا زمان ندارد، امری بدیهی
 
 
Something that is perfectly obvious, Very easy to do, requiring no or little effort
 
 
Closing that store was a no-brainer, it did not have any profit
 
بستن آن مغازه امری بدیهی بود چون هیچ سود نداشت
 
 
 
 
 
30-
 
On cloud nine
 
بسیار خوشحال و شاد بودن، از خوشحالی بال در آوردن
 
To be extremely happy.
 
 
I was on could nine when I got the promotion
 
وقتی ترفیع گرفتم، حسابی خوشحال شده بود.
 
 
Facebook


  1. ali می‌گه:

    سایت شما برای آموزش زبان عالی است و من از لطف شما سپاسگذارم .