ویژگی های اصلی زبانشناس به شرح زیر است:

✔️ یادگیری زبان انگلیسی با بهترین منابع و داستان های آموزشی

✔️ افزایش سریع دایره‌ی لغات انگلیسی با روشی ابتکاری

✔️ یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و گرامر با استراتژی‌های کارآمد (تکنیک سایه و پنج استراتژی دیگر)

✔️ مناسب برای تمام سطوح، به همراه ترجمه‌ی فارسی مطالب برای مبتدی‌ها

برای مشاهده‌ی آنلاین مطالب آموزش، به قسمت داستان‌ کوتاه انگلیسی وبسایت زبانشناس مراجعه بفرمایید.

برای مشاهده‌‌ی کامل ویژگی های نرم افزار زبانشناس به بخش نرم افزار آموزش زبان انگلیسی اندروید زبانشناس مراجعه کنید.

برای ورود به صفحه‌ی اصلی وبسایت زبانشناس، روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید:

۲۰ اصطلاح عامیانه پرکاربرد انگلیسی همراه دانلود کتاب

 
نام کتاب: essential Idioms in english
فرمت کتاب :  PDF
این کتاب در ۶۳ صفحه که شامل برخی از پزکاربردترین اصطلاحات انگلیسی از انتسارات  لانگمن می باشد ارائه شده است .در ضمن تعدادی اصطلاح نیز در این پست قرار داده شده است تا در حین دانلود کتاب این اصطلاحات پرکاربرد همراه معنی فارسی آن ها را نیز یاد بگیرید.
 
۱٫
۲۴/۷  (Twenty four seven)  All the time
 
  اين اصطلاح به معني هميشه و در همه حال مي باشد. منظور از ۲۴ همان ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ همان ۷ روز هفته مي باشد. 
 
Jack watches TV 24/7 .                                جك هميشه در حال تماشاي تلويزيون مي باشد
 

 

 
۲٫
 
Average Joe 
 
 اين اصطلاح براي افراد عادي و معمولي كه مانند بقيه مي باشد استفاده مي شود.
 
That man is an average Joe, he likes soccer and hates to cook.
 
آن مرد يك آدم معمولي مانند بقيه مي باشد و فوتبال را دوست دارد و از آشپزي متنفر است.
 
 

 

 
۳٫
 
 All ears                                                                                       با دقت و حواس جمع گوش دادن                                                                               
 
 
 
Listening carefully
 
 
 
I was all ears as he started telling the story.

 

وقتي او شروع به گفتن ماجرا كرد، من با دقت در حال گوش دادن بودم
 
 
 
۴٫
 
All-nighter                                                             شب بيداري -تمام شب را بيدار ماندن براي كاري مانند درس خواندن                                            
 
A study or work session that goes through the night                                      
 

 I pulled an all-nighter to study for my math exam.          

 

     من شب بيداري كشيدم تا براي امتحان رياضي بخوانم

 

 

 
 *** توجه كنيد براي اين كلمه فعل pull استفاده مي شود

 

 

 

 
 
 5.
 

 At the end of your rope                                                         

 

                      به آخر خط رسيدن     

 

 

 
 
 To be out of options or alternative courses of action; to be stuck in a bad situation.
 
 I'm at the end of my rope — I lost my job, my car died, and I don't have any money in the bank.
 
 
 
من به آخر خط رسيدم…شغلم را از دست دادم، ماشينم خراب شد و هيچ پولي در بانك ندارم.

 

 

 

 
 6.
 
 

 Basket case       

 

                                                                           عقل خود را از دست دادن -بيچاره شدن-به درد نخوردن

 

 

 

 
 Crazy; hopelessly broken down
 
 
 The corporation was such a basket case that the owners had to shut it down.
 
 
شركت به قدري بدرد نخور بود كه صاحبانش مجبور شدند آن را تعطيل كنند.

 

 

 

 
۷-
 
Catch some Z's
 
 چرت زدن ،  خوابيدن

To get some sleep, to nap

 

 

 
 
 

I think I'll stay home tonight and catch some z's.

 

فكر كنم امشب خانه بمانم و كمي بخوابم.

 

 

 

 

 

 

 
 
۸-

 

Cold feat

 

ترسيدن، دلهره داشتن

 

Loss of courage, fear
The investors got cold feet and called off the deal.
 
سرمايه داران ترسيدن و قرارداد را منتفي كردند.

 

 

 

              

 

                                              

 

 

Cut the deal
 
قرار دادن بستن
 
To make an agreement.
 
The investors cut the deal with that company
 
سرمايه داران با آن شركت قرارداد بستند
 
 

 

 
  -10 
 
Dressed to kill
 
شيك پوشي
 
Wearing fashionable clothes 
 
She is really dressed to kill, everybody is looking at her.
 
او واقعا شيك پوشيده است، همه به او نگاه مي كنند
 

 

 
 
-۱۱
 
Fall for 
 
گول خوردن /عاشق كسي يا چيزي شدن
 
To develop intense feelings for someone
 
To be fooled/ To believe a false story
 
 
I fell for that advertisement 
 
من گول آن تبليغات رو خوردم.
 

 

-۱۲
 
Five 'O clock shadow
 
ته ريش مردها كه در ساعات آخر روز بيشتر مي شود/ ته ريش
 
facial stubble
 
Even though he shaves every morning, he gets a five 'O clock shadow by lunchtime
 
 
با اينكه او هر روز صبح اصلاح مي كند، باز تا زمان ناهار ته ريش دارد
 

 

 
۱۳-

 

Fuzz

 

پليس

 

The police

 

 
He was afraid the fuzz would catch him after he robbed that lady.

 

 

 

او مي ترسيد كه پليس او را كه از آن زن دزدي كرده بود دستگير كند

 

 
 
۱۴-
 
Go bananas
 
به خاطر خشم كنترل خود را از دست دادن/ ديوانه شدن
 
To lose control
 
To go crazy
 
 
Joe went bananas when he found out that he was not going to get a raise.

 

 

 

جو وقتي فهميد كه قرار نيست ترفيع بگيرد حسابي از كوره در رفت
.
 
 
 
 
 
 
 
۱۵-
 
Goner
 
كسي كه مرده و يا در حال مرگ مي باشد، خراب شدن 
 
Someone who is dead or is going to die soon, something that is ruined
 
 
That website is a goner.
 
آن سايت بي مصرف است.
 
 
 
 
 
 
 
۱۶-
 
Grass
 
ماري جوانا يا هر گياه مخدر ديگر
 
Marijuana, a plant that is smoked
 
A lot of criminals love to smoke grass
 
خيلي از خلافكاران به كشيدن ماري جوانا علاقه دارند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱۷-
 
Green thumb
 
استعداد و توانايي براي باغباني و يا نگهداري از گياهان
 
A special talent for gardening
 
 
Look at Tina's amazing garden, she sure has a green thumb.
 
باغچه فوق العاده تينا را ببين، او واقعا در باغباني مهارت دارد.

 

 
 
 
۱۸-
 
has-been
 
كسي كه ديگر مشهور نيست و يا در كار خود مهارت ندارد
 
Someone who is no longer successful or popular
 
He used to sing in that band, but now he's a has-been, working as a waiter.
 
او قبلا خواننده آن گروه موسيقي بود ولي الان ديگر مشهور نيست و به عنوان يك پيشخدمت كار ميكند
 
 
 
 
 
 
 
 
۱۹-
 
Have a screw loose
 
ديوانه بودن و يا نورمال و عادي رفتار نكردن
 
To be a little bit crazy or not acting normally
 
Ever since Jim's mother died, he has had a screw loose.
 
از وقتي كه مادر جيم فوت كرده، او كمي عقل خود را از دست داده است.
 
 
 
 
 
 
 
۲۰-
 
Hit the road
 
رفتن، راهي شدن، به خانه برگشتن
 
To leave, to go home
 
It's getting late, I should hit the road
 
ديگه دير شده است، بهتر است من به خانه برگردم
 
 
 
 
 
۲۱-
 
Hole in the wall
 
 مكاني كوچك و يا مغازه اي ساده مانند مغازه هاي زيرپله اي
 
A small, simple place like a restaurant or a shop.
 
 
My favorite Italian restaurant is just a hole in the wall, but the food is excellent.
 
رستوران ايتاليايي مورد علاقه من جاي خيلي ساده اي است ولي غذايش عالي
 
 
 
 
 
 
۲۲-
 
Homey
 
يك دوست خوب و صميمي
 
A good friend
 
Jack is my homey, I've known him for over ten years
 
جك دوست صميمي من است، من او را بيش از ده سال است كه مي شناسم
 
 
 
 
 
 
 
۲۳-
 
Hype
 
سر و صدا و تبليغ زياد براي چيزي
 
Loud advertisement and promotion for something
 
 
 
The new movie is getting a lot of hype
 
فيلم جديد سر وصداي زيادي به پا كرده
 
 
 
۲۴- 
 
In someone's hair
 
اذيت و آزار كردن 
 
Constantly annoying and bothering someone
 
 
 
My little sister is always getting in my hair
 
خواهر كوچكم هميشه در حال اذيت كردن است
 
.
 25-
 
Jane Doe
 
زني ناشناس، زني كه نمونه يك زن معمول آمريكايي مي باشد
 
A unidentified woman, a typical American woman
 
 
The police found Jane Doe in the back of a car.
 
پليس يك زن ناشناس را پشت ماشيني پيدا كرد
 
 
۲۶-
 
 
Jump ship
 
كار و شغل خود را ول كردن
 
To leave your job
 
 
When the company announced that it is losing money, many of its employees jumped ship.
 
وقتي شركت اطلاع داد كه در حال از دست دادن پول است، بسياري از كارمندانش كار خود را ول كردند.
 
 
 
 
۲۷-
 
 
Junk food
 
غذاي حاضري و يا تنقلات
 
Food that has no or little nutrition value.
 
 
If  you want to lose wait, you need to stop eating junk food.
 
اگه مي خواهي وزن كم كني، بهتر  است از خوردن تنقلات صرف نظر كني.
 
 
۲۸-
 
know-it-all

 

كسي كه فكر مي كند همه چيز را مي داند

 

A person who thinks they know everything
 
 
Jane is a know-it-all.
 
 
 جين فكر مي كند همه چيز را مي داند.
 
 
۲۹-
 
 
No-brainer
 
كاري ساده كه نياز به فكر و يا زمان ندارد، امري بديهي
 
 
Something that is perfectly obvious, Very easy to do, requiring no or little effort
 
 
Closing that store was a no-brainer, it did not have any profit
 
بستن آن مغازه امري بديهي بود چون هيچ سود نداشت
 
 
 
 
 
۳۰-
 
On cloud nine
 
بسيار خوشحال و شاد بودن، از خوشحالي بال در آوردن
 
To be extremely happy.
 
 
I was on could nine when I got the promotion
 
وقتي ترفيع گرفتم، حسابي خوشحال شده بود.
 
 
892 بازدید

نوشته‌های خیلی خوب برای یادگیری سریع زبان انگلیسی :

 

بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی

 

 کاهش دلهره و اضطراب در هنگام مکالمه

 تقویت مکالمه زبان انگلیسی با تکنیک سایه

برای یادگیری آسان زبان انگلیسی می توانید از وبسایت زبانشناس کمک بگیرید:

3 دیدگاه

3 پاسخ به “۲۰ اصطلاح عامیانه پرکاربرد انگلیسی همراه دانلود کتاب”

 1. hamed گفت:

  عالي بود

 2. ali گفت:

  سایت شما برای آموزش زبان عالی است و من از لطف شما سپاسگذارم .

  • planning گفت:

   گذاردن در مواردی است که به واقع چیزی بصورت فیزیکی جابجا میشود و برای ادای دین و تشکر سپاسگزار صحیح است

   انگلیسی را یاد میگیریم ولی زبان مادری را فراموش نکنیم

   ارادتمند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.