کجا؟________کَاهَا

….کجاست؟_______کاها هَی

…را کجا می توانم پیدا کنم/بگیرم،بخرم(بروم)؟_______… یَها کَها مِل سَکتا هِی

چه کسی؟کی؟_________کِسکا کِسکی/کُن

او کیست؟________وُه کُن

چه؟__________کِیا

آن چیست؟__________وُه کیا هی

آن چه معنیمی دهد؟___________اوسکا کِیا مَطلب هی

کدام؟__________کُن سا

کدام اتوبوس به…می رود؟___________کُن سی بَس جایِگی…

چه وقت،کی؟___________کِس سَمَی/کَب

چه وقت(کی)می رسیم؟_________کَب پَهو

چه قدر؟(غیر قابل شمارش)__________کِس قَدر

چندتا(قابل شمارش)_________کِتنِه

چقدر می ارزد؟قیمتش چقدر است؟_________کِتنِیکا/کِیا قیمت هی

چطور؟__________کِیسِه