ویژگی ها در زبان انگلیسی

Features

“پس از مطالعه این مطلب شما قادر خواهید بود به انگلیسی درباره توصیف کردن شخصیت افراد صحبت کنید “

ویژگی های مثبت افراد به زبان انگلیسی به همراه ترجمه :

Live wire
آدم پرتحرک
Big shot
آدم کله گنده”معروف
Go-better
آدم بلند پرواز فعال
Self – made
آدم خودساخته
Level-headed
آدم متین و معقول
Open-minded
روشنفکر
Soft-hearted
آدم دلرحم
Good mixer
آدم زود جوش
Good company
آدم خوش مشرب
High-flier
آدم بلند پرواز
Early bird
آدم سحر خیز

 ویژگی های منفی افراد به زبان انگلیسی به همراه ترجمه :

Windbag
آدم وراج
Wet blanket
آدم ضد حال ، آئینه دق
Busybody nosy parker
آدم فضول
Pain in the neck
ملال آور ، مایه درد سر
Scatterbraine
آدم حواس پرت ، گیج
Mama’s boy
آدم بچه ننه
Pushover
هالو و ضعیف
Troublemaker
آدم دردسر ساز
Social climber
آدم جاه طلب
Showcoach
آدم کند و تنبل، شل و ول
Gossip
آدم خاله زنک ، شایعه پخش کن
Rolling stone
از این شاخه به اون شاخه پریدن
Lazybones
آدم تنبل
Stuff shirt
عصا قورت داده ، خیلی رسمی
Snob
افاده ی کلاس گذار
Gatecrasher
مهمان ناخوانده
Narrow- minded
کوته فکر متعصب
Hard- hearted
بیرحم ، سنگدل
Pig- headed
یکدنده
Hare- brained
نسنجیده ، احمقانه

692 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.