آخرین اخبار : 

درس روز گرامر فرانسه

آموزش مقدماتی زبان فرانسه حروف الفبا

در درس امروز آموزش زبان فرانسوی سایت حروف الفبای زبان فرانسه همراه با مثال های آورده شده است. حروف الفبای زبان فرانسه و تلفظ آنها زبان فرانسه 26 حرف دارد: سرود ...