برچسب خورده: شغل ها به انگلیسی

در این پست از مطالب آموزشی زبان دانلود شما اسامی شغل ها به زبان انگلیسی را به طور مجتمع ملاحظه می کنید… نام شغلها به زبان انگلیسی  شغل معادل فارسی شغل معادل فارسی actor هنرپیشه مرد actress هنر پیشه زن artist هنرمند captain ناخدا assistant معاون demarche بخشدار banker بانکدار dressmaker خیاط زنانه blacksmith آهنگر rancher گله دار boss رئیس gardener باغدار brigadier سرتیپ muezzin موذن caretaker سرایدار cameleer ساربان clerk کارمند cook آشپز coach مربی dentist دندانپزشک colonel سرهنگ carpenter نجار diver غواص rancher چوپان doctor پزشک house maker خانه دار doorkeeper دربان council شورا fireman آتش نشان writer … ادامه