جهت دریافت مدرک تافل فوری و گرفتن مشاوره با شماره 09360402976 تماس بگیری

بررسی Much و Many

بررسی Much  و Many

در این مطلب آموزشی قصد داریم تا به بررسی Much و Many بپردازیم .

much

برای مشاهده آموزش به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

کلمه Much معادل (مقدار زیادی) در زبان فارسی می باشد  که در انگلیسی آن را صفت کمی (Quantitative Adjective) گویند. این کلمه همیشه قبل از اسم غیرقابل شمارش بکار می رود و فعل  که  با آن استفاده می گردد همیشه مفرد است.مثال:

ما پول زیادی نداریم.                         

We have not much money.

در داخل پارچ آب زیادی وجود ندارد.

There is not much water in the jug.                   

او وقت زیادی صرف درسهایش نمی کند.

She does not spend much water on her lessons.

من معمولا شکر زیادی با چای مصرف می کنم.

I usually have much sugar in my tea.

نکته:در جملات مثبت بجای  much می توان از معادل آن  a great deal of استفاده کرد.

مثال:

These cars use a great deal of petrol.

این اتومبیل ها بنزین زیادی مصرف می کنند.

توجه:صفات Lots of= a lot of  و  Plenty of دقیقا با muchو many  برابرند ولی فقط در جملات مثبت بکار می روند. بنابراین می توانند هم قبل از اسم قابل شمارش جمع و هم قبل از اسم غیر قابل شمارش بکار روند.مثال:

او هر روز کتاب های زیادی می فروشند.

He sells a lot of books everyday.

(قبل از اسم قابل شمارش جمع)

He sells lots of books everyday.

این بطری گنجایش آب فراوانی دارد.

This bottle holds a lot of water.

(قبل از اسم غیر قابل شمارش جمع)

This bottle holds lots of water.

  A lot=lots بدون of  قبل از اسمبکار نمی روند زیرا قید هستند و هر دو در معنی (فراوان-زیاد)همیشه بعد از فعل قرار می گیرند.مثال:

او زیاد سفر می کند.(قید)

He travels a lot.

او در کلاس زیاد صحبت می کند.(قید)

He speaks a lot in the class.

 

کلمه  Many

این کلمه معادل (تعداد زیادی) در زبان فارسی است که آن را در انگلیسی صفت عددی نامعین (Indefinite Numeral Adjective)گویند و همانطوریکه از معنای آن درک می شود،صفتی است که از عدد بطور نامعین بحث می کند و همیشه از اسم قابل شمارش به صورت جمع به کار برده شده و فعل   که با آن استفاده می گردد همیشه جمع است.مثال:

There are many students in this class.

در این کلاس دانشجویان زیادی هستند.(تعداد زیادی دانشجو در این کلاس هستند)

There were many people absent from the meeting yesterday.

دیروز افراد زیادی در جلسه غائب بودند.

He did not make many mistakes in his examination.

او اشتباهات زیادی در امتحانش نکرد.

بجای muchدر جملات مثبت  می توان از صفات (a large quantity of-a great deal of) و بجای  many می توان از (a number of-a large number of)  نیز استفاده کرد.

مثال:

These cars use a large quantity of petrol.

These cars use a great deal of petrol.

این اتومبیل ها بنزین زیادی مصرف می کنند.

نکته:قبل از اسامی معنی مانند  problem-difficulty-trouble وtime(وقت)که جزو کلمات غیرقابل شمارش محسوب می شوند.از کلمه ی much استفاده می شود و هرگز از many استفاده نمی کنیم.

He has much difficulty in studying English.

او مشکل زیادی در یادگیری زبان انگلیسی دارد.

تفاوت How much  و How many

کلمات فوق جزء کلمات استفهام هستند  How much  در معنی (چقدر) همیشه قبل از اسامی غیر قابل قابل شمارش وHow many در معنی (چندتا، چند نفر) قبل از اسامی قابل شمارش جمع بکار می رود.

مثال:

How much time did you spend on English  last night?

دیشب چه مدت وقت صرف زبان انگلیسی کردید؟

How much tea is there in the tea-pot?

در قوری چقدر آب وجود دارد؟

How many students are there absent today?

امروز چند نفر دانشجو غائب هستند؟

How many cups of tea do you drink every morning?

هر روز صبح چند فنجان چای می خورید؟

 

1185 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.