کلمات مشابه در زبان انگلیسی

کلمات مشابه در زبان انگلیسی

کلمات مشابه

در این نوشته برخی از کلمات در زبان انگلیسی که مشابه هم هستند و معنای متفاوتی دارند را مشاهده می کنید :

دسته اول کلمات مشابه انگلیسی :

 Assist = همکاری کردن
 Consist = شامل شدن
 Insist = اصرار کردن
 Resist = مقاومت کردن
 Persist = پافشاری کردن

دسته دوم کلمات مشابه انگلیسی :

 Host = میزبان
 Hostle = هتل رایگان
 Hostility = خصومت
 Hospitality = مهمان نوازی

دسته سوم کلمات مشابه انگلیسی :

 Generous = سخاوتمند
 Genius = نابغه
 Genuine = اصلی_خالص
 Gorgeous = زیبا

دسته چهارم کلمات مشابه انگلیسی :

 Suppose = گمان کردن
 Oppose = مخالفت کردن
 Depose = خلع کردن
 Impose = تحمیل کردن
 Dispose = خلاص شدن
 Expose = نمایش دادن_در معرض قرار دادن
 Compose = نوشتن_سرودن

برای دیدن متن کامل بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

 

دسته پنجم کلمات مشابه انگلیسی :

 Accept = پذیرفتن
 Aspect = جنبه
 Except = بجز
 Expect = انتظار داشتن
 Inspect = جست وجو کردن
 Suspect = مضنون بودن
 Respect = احترام گذاشتن

دسته ششم :

 Reject = رد کردن
 Inject = ترزیق کردن
 Deject = دل شکستن
 Eject = پرتاب کردن_بیرون راندن
 Object=اعتراض کردن
 Adject = ضمیمه کردن

دسته هفتم :

 Supply = فراهم کردن
 Apply = درخواست کردن
 Imply = اشاره کردن_دلالت کردن
 Reply = پاسخ دادن
 Comply = اطاعت کردن

دسته هشتم کلمات مشابه انگلیسی :

 Refer = اشاره کردن
Differ = تفاوت داشتن
 Infer = نتیجه گیری کردن
 Offer = پیشنهاد کردن
 Confer = تجمع کردن
 Transfer = انتقال دادن
 Prefer = توجیح دادن
 Suffer = آزار رساندن

دسته نهم :

 Inverse = معکوس
 Converse = گفتگو کردن
 Reverse = معکوس کردن
 Diverse = تفاوت داشتن_دگرگون کردن
 Adverse = مغایر_ناسازگار

دسته دهم کلمات مشابه انگلیسی :

 Beard = ریش
 Bread = نان
 Bored = خسته
 Board = تخته_صعود کردن
 Broad = وسیع
 Abroad = خارج
 Breed = پرورش دادن

1553 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.